miniatura

„A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie[...]

miniatura

„A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała po rozmowie z Bogiem. Ale Aaron i wszyscy Izraelici widzieli, że skóra na twarzy Mojżesza promieniała. Bali się więc przystąpić do niego. Mojżesz jednak zawołał ich, a wtedy Aaron oraz wszyscy przywódcy społeczności podeszli do niego i Mojżesz do nich przemówił. Potem przybliżyli się wszyscy Izraelici, a on przekazał im wszystko, co powiedział mu PAN na górze Synaj. Kiedy Mojżesz skończył z nimi rozmawiać, włożył na twarz zasłonę. Zawsze, gdy przychodził przed PANA, aby z Nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wychodził, mówił Izraelitom, co zostało mu nakazane. Izraelici widzieli wtedy, że promieniowała skóra na twarzy Mojżesza. Mojżesz[...]

miniatura

„A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza (…). Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios”.  Mt 4,12-14.17Świat, który nas otacza podlega głębokim i szybkim zmianom, jak chyba nigdy w historii, ale też nas, współuczestników tych wydarzeń, męczy. Przełom, który rozpoczął się w naszym kraju w 1989 roku, trwa nadal – ciągle się eksperymentuje, nadrabia zapóźnienia. Historia wyznaczyła nam rolę prekursorów. Momenty przełomowe zdarzają się nie tylko w życiu społeczeństw, ale także w życiu osobistym. Może to być konieczność wyboru szkoły, a więc i zawodu, a co za tym[...]

miniatura

„Powierz Panu swoje dzieła, a spełnią się twoje plany. (…) Serce rozważa drogę człowieka, a Pan umacnia jego kroki”. Prz 16,3.9 (BE)„Jezu, hasłem być nam chciej, gdy rok nowy rozpoczęty, i niech godło męki Twej w sztandar się przemieni święty tym co chcą przy Tobie stać i w przymierzu Twoim trwać” (ŚE 94,1) – pieśń tę, pełną nadziei, napisał ks. Beniamin Schmolck. Jakże trafnie określają jej słowa naszą modlitwę na początku roku, gdy stajemy wobec wielu pytań, wobec wielu niewiadomych! Każda zmiana roku, siłą rzeczy, skłania nas do zadumy i refleksji nad życiem i jego przemijaniem. Miniony rok nie był łatwym rokiem. Nie opuszczała nas pandemia COVID-19, która pozbawiła życia wiele osób, a w ostatnich miesiącach roku nasze zaniepokojenie wzbudziła sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Z jednej strony rozum podpowiadał,[...]

miniatura

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (…) światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ złe były ich uczynki. (…) Każdy natomiast, kto postępuje w prawdzie, przychodzi do światłości, aby stało się widoczne, że jego czyny są dokonane w Bogu”. J 3,16.19.21 (BE)Zbliża się wieczór, zapada zmrok. Dwoje wędrowców przybywa do Betlejem. Szukają miejsca w gospodzie, ale miejsca dla nich nie ma. Ona spodziewa się dziecka. W końcu ktoś wskazuje szopę, stajnię czy grotę. Tak, pomieszczenie dla bydła! Józef przygotowuje nocleg dla żony Marii i dla siebie. W stajni? I co się tam stało? Tej nocy rodzi się tam dziecko. Bóg dał swego Syna! Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony (ŚE 66). To[...]

miniatura

„Wielokrotne i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach”. Hbr 1,1-3Tekst biblijny, który mamy w Boże Narodzenie rozważać, nie nawiązuje do spisu ludności za cesarza Augusta, nie wspomina o konieczności podróży Marii i Józefa do Betlejem. Pasterze też się nie pojawiają. Próżno tu szukać choinkowo-bombkowego lukru. Nie taki jest też zamysł autora. Być może znał już treść przynajmniej jednej z Ewangelii i nie było jego celem jej kopiowanie. Centralną postacią apostolskiego listu jest osoba[...]

miniatura

„A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. (…) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej”. Obj 3,7-8.10-11Księga Objawienia św. Jana rozpoczyna się od listów skierowanych do siedmiu zborów, które rzeczywiście funkcjonowały w czasach apostoła Jana. Listy zostały skierowane do zboru w: Efezie, w Smyrnie, Pergaminie, Tiatyrze, Sardes,[...]

miniatura

„Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga”. 1 Kor 4,1-5Bóg zachęca nas, aby każdy z nas zastanowił się, czym tak naprawdę jest dla nas adwent i w jaki sposób go przeżywamy? Czy udało nam się w ostatnim czasie bezinteresownie zrobić coś dobrego? Czy staramy się być aktywnymi Bożymi dziećmi? Czy w[...]

miniatura

„Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe”. Ef 5,15-16Adwent 2021. Czy będzie innym czasem w porównaniu z poprzednimi latami? Myślę, że tak. Niezależnie od perspektywy, z jakiej patrzymy, możemy mieć podstawy do takiej oceny. Mimo nowoczesnych zabezpieczeń, czujemy się coraz bardziej niepewnie w naszej rzeczywistości. Pędzimy w szaleńczym wyścigu zdarzeń, trzymając się uparcie tego, by być z większością. Na różnych płaszczyznach życia coraz częściej zło nazywa się dobrem, a dobro pretenduje do miana zła. Zasmuca ilość chorych na depresję i przerażają doniesienia o kolejnych samobójstwach ludzi młodych, w tym nastolatków. Nigdy dotąd nie byliśmy też świadkami takiego podziału wśród ludzi i takiego ogólnoświatowego zamętu. Łapiemy się na haczyki[...]

miniatura

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię (...). I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego”.Obj 21,1-2Wzrok to jeden z podstawowych zmysłów człowieka. Wzrokiem odkrywamy otaczający nas świat, podziwiamy jego piękno i wspaniałość. Oko jest najlepszym aparatem, którym fotografujemy to, co dookoła nas. Wzrokiem nawiązujemy też ów pierwszy, jakże ważny, kontakt z drugim człowiekiem. Jednak: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – jak napisał Antoine de Saint-Exupéry. I właśnie oczyma duszy – sercem – apostoł Jan zobaczył wieczność. I dzieli się tym widokiem z nami, mówiąc: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię, i widziałem święte miasto, nowe Jeruzalem”. Czy my, współcześni ludzie, oczyma naszej duszy,[...]