miniatura

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana”. Tr 3,22-26Skończyły się wakacje, przyszedł wrzesień, dzieci wróciły do szkoły, zrobiło się chłodniej, a dzień stał się krótszy. Wróciły również sprawy i problemy, które odeszły gdzieś na bok podczas wakacyjnych miesięcy. Rodzice na nowo zaczęli się zastanawiać, czy nie zostanie wprowadzone zdalne nauczanie, pracownicy i właściciele firm zadają sobie pytanie, czy nie nastąpi kolejny lockdown. Służba zdrowia drży na myśl o kolejnej fali epidemii. Nie piszę tego, by kogokolwiek straszyć, ale by oddać nastroje, które od[...]

miniatura

„Sercem bowiem wierzy się dla usprawiedliwienia, ustami zaś wyznaje się dla zbawienia”. Rz 10,10 (BE)Apostoł Paweł w Liście do Rzymian mówi wiele o sercu i z perspektywy serca. Organ ten w starożytności uchodził za centralny element ludzkiego ciała. W narracji biblijnej serce jest organem znajdującym się głęboko w człowieku i przez to stanowi ośrodek ludzkiego sumienia. Starożytni nie doceniali znaczenia mózgu, natomiast właśnie w sercu widzieli najważniejszy organ ciała – i duszy człowieka. Współcześnie natomiast serce jest zbyt niedoceniane. W mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, serce klika się, aby „polubić” jakiś post, czyli zamieszczone zdjęcie i komentującą je wypowiedź. Na Tik Toku, innej aplikacji, którą używają młodzi ludzie, kiedy klikniemy dwa razy w wyświetlony filmik, pojawiają się serca i w ten[...]

miniatura

„I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was”. Łk 17,5-6Jeśli popatrzymy na współczesny świat, możemy zauważyć, że wiara bywa częstym tematem rozważań. Z drugiej strony coraz mniej osób deklaruje wiarę w Boga. Nie oznacza to jednak wcale, że są to osoby zupełnie, „totalnie” niewierzące. One często wierzą – na przykład w siebie, w innych ludzi, w pewne idee, władzę, czy też pieniądze, umiejscawiając w nich swoją wiarę. Otacza nas rzeczywistość, w której to znaczna część społeczeństwa stwierdza, że nie potrzebuje już Boga. Także w kontekście własnej wiary, co może być pewnym paradoksem. Dla chrześcijan wiara jest nieodzownie związana z Bogiem. To oczywistość,[...]

miniatura

„Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, wierzę, w czystości. (...) Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”. 1 Tm 4,12.16Tymoteusz pochodził z rodziny, która nie wierzyła w Jezusa. On jednak często na ulicach swego miasta, Listry, słyszał, jak różni ludzie mówili o Nim. Zauważył, że ludzie ci są inni – pewni siebie, przyjacielscy i wyjątkowo radośni. Gdy poznał jednego z nich – apostoła Pawła, postanowił też zostać chrześcijaninem. Paweł był misjonarzem i Tymoteusz chciał być taki jak on. Był jednak jeszcze za młody, aby zostać nauczycielem Słowa Bożego. Obawiał się, że nie będzie miał posłuchu. Wtedy Paweł powiedział swojemu młodemu przyjacielowi, że o odpowiedzialności i[...]

miniatura

„W tym dniu zaśpiewajcie o winnicy pełnej wdzięku! Ja, Pan, jestem jej stróżem, co chwila ją podlewam. Strzegę jej dniem i nocą, aby nikt do niej nie wtargnął w złych zamiarach. Nie płonę gniewem, ale jeśliby ktoś zasiał Mi ciernie i osty, to wystąpię do walki z nim i spalę w ogniu wszystko razem. Raczej niech wzmocni się dzięki Mojej opiece, niech zawrze ze Mną pokój, niech pokój zawrze ze Mną. Nadchodzą dni, kiedy Jakub zapuści korzenie, Izrael zakwitnie i się rozpleni, owocami napełni powierzchnię ziemi. Czy On uderzył go tak, jak pobił jego oprawcę? Czy został zabity tak, jak zginęli jego zabójcy? Skazując na wygnanie, na zsyłkę, wystąpił przeciwko miastu. Przepędził je swym gwałtownym podmuchem w dniu wschodniego wiatru. W ten sposób zostanie odpuszczona wina Jakuba, taki będzie owoc zmazania jego grzechu: wszystkie kamienie ołtarza[...]

miniatura

„Czy Liban nie zamieni się wkrótce w ogród, a ogród nie będzie uważany za las? W tym dniu głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i ciemności, będą widzieć. Pokorni pomnożą swą radość w Panu, najubożsi będą się weselić w Świętym Izraela. Nie będzie bowiem tyrana, zginie szyderca, zostaną wytępieni wszyscy szukający sposobności, by czynić zło (…). Dlatego Pan, który wybawił Abrahama, tak mówi do domu Jakuba: Teraz Jakub nie będzie się wstydził, teraz jego twarz nie zblednie, bo gdy ujrzy swoje dzieci, dzieło Moich rąk, pośród siebie, wtedy uznają one świętość Mojego imienia. Wtedy uznają świętość Świętego Jakuba, będą się bać Boga Izraela. Błądzący duchem dojdą do zrozumienia, a szemrzący przyjmą naukę”.  Iz 29,17-20.22-24 (BE)Gdy spojrzymy na historię Narodu[...]

miniatura

„A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Mt 28,16-20Pan Jezus przed swoim wniebowstąpieniem spotkał się z uczniami w Galilei. Dlaczego w Galilei, a nie w Jerozolimie? Może dlatego, że Jerozolima była miejscem zdrady, odrzucenia, cierpienia i śmierci Jezusa. Galilea zaś miała szczególne znaczenie dla Jego uczniów. Wiele tam przeżyli razem ze swoim Mistrzem. Przypominała m.in. ich powołanie nad jeziorem Genezaret, Kazanie na górze, górę[...]

miniatura

„Wtedy powiedzieli: Jaki znak uczynisz, abyśmy zobaczyli i uwierzyli Tobie? Czego dokonasz? Nasi ojcowie zjedli mannę na pustyni, jak jest napisane: Dał im do zjedzenia chleb z nieba. Wówczas Jezus im oznajmił: Zapewniam, zapewniam was, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. (...) Chlebem Boga bowiem jest Ten, który zstąpił z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Jezus im odpowiedział: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do Mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we Mnie, nigdy nie będzie odczuł pragnienia”. J 6,30-35 (BE)Za Jezusem poszedł cały tłum. Widzieli znaki, które uczynił lecząc chorych. W Ewangelii Jana czytamy, że zebrało się wokół Niego pięć tysięcy mężczyzn, a ponadto kobiety i dzieci. Ogromne rzesze ludzi. Jezus wiedział, że są głodni, wiec użył pięciu chlebów i dwóch[...]

miniatura

„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. (…) Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie”. 1 Kor 1,18-25W parafii w Koninie odbyło się[...]

miniatura

„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą”. Łk 6,36-38Kiedy pytam ludzi, który fragment modlitwy Ojcze nasz jest według nich szczególnie istotny i potrzebny współcześnie, to często wskazują na słowa: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Nie prowadzę oczywiście zeszyciku, w którym zapisuję odpowiedzi poszczególnych osób i nie prowadzę statystyk w tym względzie, ale notując wszystko z pewną dokładnością w pamięci, mogę śmiało powiedzieć, że większość, a[...]