miniatura

„Tymczasem Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa. Posłał więc swoich uczniów z pytaniem: Czy to Ty jesteś Tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Mt 11,2-3 (BE) Adwent! – czas oczekiwania na przyjście Mesjasza. Ten okres w roku kościelnym wzywa nas do spoglądania w przyszłość, do kierowania wzroku na Tego, który był, jest i ma przyjść, na Pana wszystkich czasów – Jezusa Chrystusa. Od razu pojawiają się pytania o nasz adwent, o to czy i jak czekamy? Na co czekamy? Czy kierujemy wzrok we właściwym kierunku? Oczekiwać można bowiem bardzo różnie. Może być czekanie bierne, obojętne, bez emocji, gdyż tak po prostu należy. Albo inne: pełne emocji, napięć, przygotowań. Wspominam niedawne oczekiwanie na jubileusz 100-lecia diakonatu „Eben-Ezer”: ciągłe spotkania, nowe pomysły, przygotowania pełne właśnie[...]

miniatura

„A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą”. Mt 11,7-10 To już kolejna niedziela adwentu, czyli wyjątkowego czasu oczekiwania na Boże Narodzenie, na święta. Dla niektórych na odrobinę wolnego, czasu z rodziną, miłych chwil, wspólnego kolędowania. Jednak w wymiarze duchowym adwent ma być oczekiwaniem na ponowne przyjście Chrystusa. Ma skupić nasze myśli i serca na cudnej wizji wypełnienia się Jego słów o tym, że[...]

miniatura

„Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi”. Iz 65,17-19 W roku 1481 Leonardo da Vinci podpisał umowę z klasztorem San Donato w Scopeto na wykonanie obrazu ołtarzowego. Prace miały trwać trzydzieści miesięcy. Niestety Leonardo nie dokończył dzieła. Przypuszcza się, że doszedł do wniosku, iż nie jest w stanie zrealizować wszystkich założonych przez siebie celów. Świat jest pełen niedokończonych dzieł. Powodem są wewnętrzne ograniczenia człowieka lub zmieniające się okoliczności. Tymczasem Bóg[...]

miniatura

„Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. (…) Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, bramy, wierzchy wasze i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały!”.Ps 24,1.7-10 W 1. Niedzielę Adwentu jako fragment Ewangelii bywa czytany tekst, który jest dobrze znany, ale kojarzony raczej z inną okazją. Chodzi oczywiście o opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jezus wjeżdża na osiołku do miasta witany przez tłumy ludzi, którzy rzucają przed Niego gałązki palmowe i wołają: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela” (J 12,13). Ten sam tekst czytany bywa[...]

miniatura

„Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi”. 1 Kor 7,23 Ponownie będziemy obchodzić Święto Odzyskania Niepodległości. W dniu 11 listopada będziemy wspominać znane postacie historyczne, tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę, język i tożsamość. Jednak dla różnych osób dzień niepodległości będzie się różnił i skupiał na innych elementach. Na innych niepodległościach. Być może dla niektórych świętem niepodległości mógłby być rok 1989, obrady przy okrągłym stole, dzień kompromisu, kiedy uwolniliśmy się od reżimu komunistycznego. Dla nas, ewangelików, niepodległość będą zapowiadać znamienne słowa Zygmunta II Augusta: „Nie jestem królem ludzkich sumień” będące przyczynkiem do konfederacji warszawskiej i ugody sandomierskiej, ale przede wszystkim będące wyrazem tolerancji religijnej w Królestwie Polskim.[...]

miniatura

„Nie ma potrzeby, bracia, pisać wam o dniach i godzinach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana nadejdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy niespodziewanie, jak bóle porodowe na kobietę ciężarną, przyjdzie na nich zagłada i nie uciekną. Wy, bracia, jednak nie przebywacie w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia, a nie nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. 1 Tes 5,1-6; BE Koniec czasu – z czym nam się kojarzy? Tykające wskazówki, deadline w pracy, może towarzysząca wszystkiemu nerwowa atmosfera. Coś się wydarzy, będzie miało miejsce, a może coś się zmieni. Apostoł Paweł również mówi o kończącym się czasie, o tym, co ma nadejść, lecz nikt nie wie kiedy, tylko sam[...]

miniatura

„Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie”. Jk 1,22 Pamiątka Reformacji jest doskonałą okazją, aby każdy z nas na nowo spojrzał na swoje wyznaniowe i duchowe życie. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo – jedno z haseł Reformacji ukierunkowuje nasze życie, działanie, podejmowane decyzje i aktywności. Przynajmniej tak być powinno. Pewnie od zawsze nie szły w parze słuchanie z wykonywaniem, skoro już apostoł Jakub apeluje o to, żeby w człowieku nie było rozdźwięku. Słucham i jestem posłuszny temu, co usłyszałem – zadanie na każdy dzień, wyzwanie na całe życie. To nie jest łatwe. Niekiedy ulegamy zniechęceniu, innym razem pozwalamy się przekonać, że nie warto. Niejednokrotnie dopada nas lenistwo i wygodnictwo – przekonujemy samych siebie, że wystarczy słyszeć. Jeśli mówimy – za ojcami Reformacji –[...]

miniatura

„Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem i Ai, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się[...]

miniatura

„Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym synów do trzeciego i czwartego pokolenia za winy ojców, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję natomiast łaskę, aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań”. 2 Mż 20,5-6 (BE) Przykazania. Spróbujmy spojrzeć na naszą codzienność przez ich pryzmat. Choć to zaledwie dziesięć słów – po grecku hoi deka logoi, gdzie deca oznacza dziesięć, a logos to słowo – wyrecytowanie ich z pamięci przez współczesnego chrześcijanina nie jest sprawą oczywistą. A skoro nie znamy ich wszystkich na pamięć, jak możemy się do nich stosować? W historii Izraela jednym z najbardziej podniosłych wydarzeń było zawarcie przymierza między Bogiem a ludem, co dokonało się poprzez Dekalog (por. 2 Mż 20,1-17). Stanowił on swego rodzaju testament, ważny dokument, który odtąd[...]

miniatura

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je[...]