miniatura

  Wolność można rozumieć różnie, nie tylko jako formę realizacji własnej indywidualności, lecz także jako służbę i odpowiedzialność. Myśl ks. Marcina Lutra stoi właś­nie na drugim biegunie, wpisując się niejako w neokonserwatywne propozycje kierowane do ponowoczesnego człowieka. Wolność, według Reforma­tora, jest nade wszystko darem, jest czymś danym z zewnątrz, a zarazem jest czymś zadanym, jest wezwaniem do służby. To w Chrystusie człowiek staje się wolny od grzechu, a skoro jest obdarzony tak wielkim dobrem, to chce podążać drogą służenia innym. (...)Czy możliwe jest wyjście z tej walki dwóch wizji wolności? Czy można szukać jakiejś drogi pośredniej po­między skrajnym indywidualizmem, kultem wolności jednostkowej, a wizją wolności jako uświadomionej drogi łaski i służby? Wszak wielki teolog współczesny Eberhard[...]

miniatura

W Biblii wielbłąd występuje 58 razy. Pojawia się w Pięcioksięgu Mojżeszowym jako zwierzę nieczyste, którego spożywanie było zabronione (por. 3 Mż 11,4).Wielbłądy, stworzenia cierpliwe i spokojne, były zwie­rzę­tami pod wierzch: „Wstał więc Jakub i posadził synów swoich i żony swoje na wielbłądach” (1 Mż 31,17). Ich liczba świadczyła o majętności: „Tak to mąż ów wzbogacił się ogromnie, miał liczne trzody i miał niewolnice, i niewolników, wielbłądy i osły” (1 Mż 30,43). Job początkowo miał trzy tysiące wielbłądów. Bóg przywracając mu dobrobyt i szczęście, obdarzył go sześcioma tysiącami tych zwierząt (por. Hi 1,3; 42,12).Używano ich jako zapłaty, daniny czy wartościowego podarunku, na przykład Jakub „wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego (...) trzydzieści wielbłądzic[...]

miniatura

W „Kalendarzu Ewangelickim 2020” zamieściliśmy teksty omawiające temat obecnego roku. W związku z 500. rocznicą ukazania się traktatu Marcina Lutra O wolności chrześcijańskiej, mamy Rok wolności chrześcijańskiej. Poniżej drukujemy fragmenty dwóch artykułów, które na ten temat opublikowaliśmy w naszym roczniku. Traktujemy je jako zachętę do uważnego przeczytania ich w całości i szukania tam odpowiedzi na pytania, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas zobowiązuje. Dzięki temu lepiej zrozumiemy, na czym tak naprawdę polega bycie ewangelikiem.  Koncepcja powszechnego kapłaństwa zakładała, że każdy ochrzczony może i powinien – zgodnie ze swymi uzdolnieniami – włączać się aktywnie we współkształtowanie nabożeństwa. Chodzi tutaj m.in. o czytanie Ewangelii, zmawianie modlitw, a także asystowanie przy udzielaniu[...]

miniatura

  Mamy drugą połowę 1520 roku. Od momentu wybuchu kontrowersji o odpusty wywołanej 95 tezami Marcina Lutra minęły blisko trzy lata. Był to czas, w którym w licznych pisemnych i osobistych konfrontacjach z teologami wiernymi Rzymowi, a także z oficjalnymi delegatami papieskimi zakonnik z Wittenbergi przeobrażał się w Reformatora. Czas, w którym profesor wittenberskiego wydziału teologii zrozumiał, że sprawa, którą poruszył 31 października 1517 roku, nie jest wyizolowanym wycinkiem chrześcijańskiej pobożności, w którym zalęgły się nadużycia, ale dotyczy kwestii dla chrześcijaństwa fundamentalnej – odpowiedzi na pytanie, od czego zależy zbawienie człowieka. (...)Aktywność Lutra nie ograniczała się jednak w tamtym czasie do łatwo pamiętanych przez współczesnych i potomnych sym­bolicznych gestów, które naznaczyły jego drogę ku[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 1  Podczas obrad wiosennej, 5. sesji XIII Synodu Kościoła w 2014 roku zaproponowałem, aby Kościół skoncentrował się przez najbliższe lata na sześciu najważniejszych zagadnieniach. Wizja ta została szeroko przedstawiona, między innymi na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego”. Jednym z jej elementów jest dyskusja oraz głosowanie nad ordynacją kobiet na księży, dlatego rozpoczęliśmy debatę na ten temat.Szeroka debata W maju ubiegłego roku w Warszawie odbyła się konferencja teologiczno-biblijna, podczas której zaprezentowano argumenty za i przeciw ordynacji kobiet oraz stan dyskusji w obrębie Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Zdecydowana większość Kościołów zrzeszonych w ŚFL ordynuje kobiety. W krajach ościennych możemy więc spotkać kobiety, które są zarówno księżmi, jak i biskupami.[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 2  Pisząc o ordynacji kobiet w poprzednim numerze, skoncentrowałem się na przedstawieniu zarysu wniosku, który złożyłem podczas Synodu Kościoła, który zmierza do zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, w takim kierunku, aby umożliwiało ordynację kobiet na księdza. Opisałem też pokrótce drogę prowadzącą do ordynacji, jaką każdy kandydat – niezależnie od płci – powinien przejść.W kolejnych artykułach odniosę się też do przeszkód zasygnalizowanych w uchwale komisji. Będę chciał także przedstawić niektóre z argumentów, przedstawianych przez przeciwników ordynacji kobiet oraz zaprezentować praktyczne rozwiązania, które mogą usunąć wiele ograniczeń. Na razie powróćmy jeszcze do kwestii powołania oraz rozumienia urzędu duchownego. Jak rozpoznać powołanie Duże znaczenie w[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 3  W poprzednim artykule omówiłem stanowisko komisji ds. teologii i konfesji XII Synodu Kościoła, która orzekła, że z punktu widzenia teologii ewangelickiej nie widzi przeszkód w ordynowaniu kobiet. Właściwie stwierdzenie, iż nie ma teologicznych przeszkód, aby ordynować kobiety na księży oraz to, że Bóg do głoszenia Ewangelii powołuje również kobiety, jest najważniejszym i wystarczającym powodem do tego, aby kobiety mogły pełnić posługę księdza. Jeżeli tej możliwości nie wprowadzamy w życie, to musimy mieć ku temu poważne powody.Trzy rodzaje argumentów przeciw Przeciwnicy ordynacji kobiet, w kraju i za granicą, cytują kilkanaście fragmentów Biblii, zwłaszcza z listów apostoła Pawła, jako argumenty przeciw takiej ordynacji. Według mnie argumenty przeciwników ordynacji można podzielić[...]

miniatura

– odmitologizujmy ordynację kobiet cz. 4  Po raz czwarty poruszam zagadnienia związane z ordynacją kobiet na księży. W artykułach usiłuję odmitologizować opinie panujące na ten temat. Każdy z tekstów jest samodzielny, aczkolwiek nawiązuje do poprzednich, dlatego zachęcam do przeczytania całości. Tym razem chciałbym zająć się praktycznymi zagadnieniami związanymi z ordynacją kobiet. Bardzo często docierają do mnie wypowiedzi osób, które twierdzą, że nie widzą przeszkód teologicznych i biblijnych w ordynacji, ale mają wiele wątpliwości co do praktycznych możliwości jej wprowadzenia w Kościele.W jaki sposób głosić Ewangelię? Zasada Ecclesia semper reformanda mówi o tym, że Kościół jest ciągle w drodze. Towarzyszy człowiekowi w jego zmaganiach z rzeczywistością, ale również podąża za rozwojem społeczeństwa. Oznacza to[...]

miniatura

– dlaczego warto zmieniać poglądy cz. 5  Od pewnego czasu staram się w miarę kompleksowo przedstawiać zagadnienia związane z ordynacją kobiet na księdza w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Zaakcentowanie, że dyskutujemy o ordynacji w kontekście polskiego Kościoła luterańskiego jest bardzo istotne, ponieważ decyzja, jaką ma przed sobą Synod Kościoła, powinna być suwerenna, wolna od zewnętrznych wpływów. Wewnątrz Kościoła prowadziliśmy dyskusję, podczas której starałem się uważnie wsłuchiwać w głosy i argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników ordynacji kobiet na księży. Ostatnio pojawiły się pod moim adresem zarzuty, że opowiadam się za ordynacją, podczas gdy powinienem zachować bezstronność.Ścieranie się poglądów Gdy zgłosiłem wniosek o zmianę Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, która miałaby[...]

miniatura

– o ordynacji kobiet w Polsce  Od października 2014 r. szerokie kręgi zatacza dyskusja dotycząca ordynacji kobiet na księży w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Polsce. Różnorodne głosy w dyskusji wynikają z poglądów, które czasem wzajemnie się wykluczają. Padają argumenty za i przeciw, padają propozycje konkretnych rozwiązań. Jedną z głównych obaw przeciwników ordynacji jest ta, że zmiana dokonuje przełomu w Kościele, wprowadza nowy porządek. Niektórym towarzyszy też niepokój, że te zmiany zachodzą za szybko.Aktywne od stulecia Tymczasem kobiety są aktywnie obecne w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce jako nauczycielki, katechetki i panie diakon od co najmniej stulecia, zmieniały się jednak formy ich zaangażowania i rozszerzały możliwości pracy w Kościele. Nie ma w tym niczego zaskakującego, gdyż Reformacja i jej[...]