miniatura

Siostry i Bracia! W polskim Śpiewniku ewangelickim, ale także w kancjonałach wielu innych Kościołów ewangelickich w Europie, znajduje się dobrze znana pieśń: „Panie, połącz nas, niech nas nic nie dzieli”. Te słowa doskonale korespondują z hasłem ekumenicznego Spotkania Chrześcijan w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, które brzmi: Nic nie może nas rozdzielić. Wydarzenie to odbywać się będzie w dniach 7-9 czerwca, w trakcie wyborów europejskich, w czasach absolutnie niespokojnych, naznaczonych wojną u naszych granic. O tym, że znajdujemy się na krawędzi niebezpiecznych i niepokojących scenariuszy, mówią nie tylko politycy, ale te rozmowy przeniknęły do naszej codzienności, także do naszych parafii. W tym kontekście słowa pieśni i przytoczonego hasła brzmieć mogą jak pobożne życzenie względnie prowokacja. Europa zawsze była podzielona, a[...]

miniatura

W Wiśle 6 marca 2024 roku Konferencja Duchownych Diecezji Katowickiej wytypowała bpa Mariana Niemca do wyborów na biskupa diecezji. Jego dziesięcioletnia kadencja na tej funkcji kończy się we wrześniu bieżącego roku. Był on jedynym kandydatem duchownych. Obradom przewodniczył bp Kościoła Jerzy Samiec. Zgodnie z prawem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zwierzchnika diecezji wybiera synod diecezjalny na dziesięcioletnią kadencję. Biskup może startować w wyborach na kolejne kadencje. Duchowni typują do trzech kandydatów. Świeccy delegacji do Synodu także mogą typować swojego kandydata. Biskup Marian Niemiec (63 l.) został ordynowany na duchownego w 1985 r. Służył w parafii w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. Jest doktorem teologii ekumenicznej. Od 2006 r. w Synodzie Kościoła, przez jedną kadencję radca konsystorza. Od 2014 r. jest proboszczem parafii[...]

miniatura

Do godziny trzeciej nad ranem w niektórych lokalach wyborczych stali ludzie, aby oddać głos w wyborach parlamentarnych. Wiele słów pełnych satysfakcji i radości połączonej z wdzięcznością zostało już wypowiedzianych pod adresem wszystkich chcących wypowiedzieć się w ważnych dla siebie i swoich najbliższych, kwestiach. Frekwencja była największa od czasów nowej, czyli postsocjalistycznej rzeczywistości. Zatem oddany przez suwerena głos – suma indywidualnych wypowiedzi wyborczych – ma mocny, wiążący charakter. Będzie to miało wpływ także na nas, ewangelików. Teraz komentatorzy wszelkich orientacji politycznych analizują wyniki. Niezależnie jednak od woli interpretujących, jedno jest pewne, społeczeństwo opowiedziało się za zmianami: politycznymi, obyczajowymi i religijnymi. Co może nam, ewangelickiej społeczności, będącej w naszym kraju[...]

miniatura

Synod Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii (Lutheran Church in Great Britain; LCiGB) 23 września 2023 roku wybrał ks. Paulinę Hławiczkę-Trotman na biskupkę Kościoła. Kontrkandydatem był ks. Mark Hardy z Leeds. Ks. Paulina Hławiczka-Trotman pochodzi z Ustronia. Jest absolwentką Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po studiach pracowała w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym. Została ordynowana w 2014 roku w Anglii. Jest duchownym radcą (ang. council advisor) Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii. Jest proboszczem i sprawuje opiekę duszpasterską nad trzema zborami luterańskimi: w Nottingham, Corby i Londynie, pełni także funkcję kapelana uniwersyteckiego. Jest zastępczynią przewodniczącego gremium zajmującego się równością rasową w LCiGB. Ma również zezwolenie na pełnienie służby[...]

miniatura

– synod XV kadencji rozpoczął prace W dniach 15-16 kwietnia 2023 r. odbyła się w Warszawie pierwsza sesja XV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem, w którym kazanie wygłosił ks. Waldemar Szajthauer. Wtedy też biskup Kościoła Jerzy Samiec przyjął ślubowanie członków synodu. W sprawozdaniu z prac ustępującej rady synodalnej, prezes synodu ks. Adam Malina przypomniał szczególny charakter zakończonej XIV kadencji. Z jednej strony obejmowała ona obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. Z drugiej strony w czasie jej trwania miały miejsce zmagania z pandemią koronawirusa. Z tego powodu kadencja została przedłużona o rok, a obrady synodu w tym okresie po raz pierwszy odbywały się w formie wideokonferencji. W ostatnim roku doszły jeszcze skutki agresji Rosji na Ukrainę i organizowanie przez parafie i[...]

miniatura

Rok 2022 można śmiało nazwać rokiem wyborczym. W wielu parafiach będzie wybierana rada parafialna. We wszystkich parafiach odbędą się wybory delegatów do synodów diecezjalnych. Kolejnym krokiem będą wybory rad diecezjalnych i delegatów do Synodu Kościoła. Natomiast podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła odbędą się wybory radców konsystorza. Konsystorz to liczący osiem osób nasz kościelny rząd. Prezesem konsystorza, czyli takim premierem jest z urzędu biskup Kościoła. Synod Kościoła wybiera świeckiego wiceprezesa oraz trzech radców duchownych i trzech radców świeckich. Kadencja konsystorza podobnie jak kadencje wszystkich gremiów zarządzających w Kościele trwa pięć lat. Wybory konsystorza zawsze wywołują wiele emocji, dyskusji – od tego, jaki będzie konsystorz, w dużej mierze zależy funkcjonowanie całego Kościoła. Podobnie jest w[...]

miniatura

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się 18 września 2021 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Miało charakter sprawozdawczo wyborczy. Zostało zwołane w związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnych władz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza omówił działalność rady w ostatnich pięciu latach. Mówił o aktywnościach komisji PRE, a także o jej projektach: Pojednanie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech; Gościnny Kościół i EkoKościół. Omawiając relacje z Kościołem Rzymskokatolickim przypomniał, że wciąż czekamy na przyjęcie przez Watykan wspólnego dokumentu dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo. Swoje sprawozdanie przedstawił prezes PRE bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podkreślił, że w[...]

miniatura

WKościele, tak jak w wielu innych organizacjach czy instytucjach, potrzebujemy dzisiaj wizji. Kiedyś nie pytano o nią, bardziej dbano o kontynuację, ciągłość pewnej tradycji. Jak to jednak jest w przypadku konkretnej parafii, diecezji, Kościoła czy dziedziny działalności kościelnej? Wizja wydaje się czymś pozytywnym, a nawet niezbędnym. Nowym spojrzeniem. Wybieganiem w przyszłość. Można porównać to wręcz do wizji prorockiej. Czy tak jest jednak w istocie? Ostatnie wybory na różnych szczeblach w naszym Kościele, jak zresztą niemal wszystkie poprzednie, wiązały się z przedstawieniem przez kandydatów swojej wizji służby w miejscu, gdzie pragnęliby służyć. Dziś tego właśnie często oczekujemy. Co jednak, gdy ktoś na przykład kandyduje na kolejną kadencję? Czy ma przedstawić nową wizję czegoś, co i tak do tej pory robił, służąc[...]