miniatura

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się 18 września 2021 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Miało charakter sprawozdawczo wyborczy. Zostało zwołane w związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnych władz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza omówił działalność rady w ostatnich pięciu latach. Mówił o aktywnościach komisji PRE, a także o jej projektach: Pojednanie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech; Gościnny Kościół i EkoKościół. Omawiając relacje z Kościołem Rzymskokatolickim przypomniał, że wciąż czekamy na przyjęcie przez Watykan wspólnego dokumentu dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo.

Swoje sprawozdanie przedstawił prezes PRE bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podkreślił, że w swych wypowiedziach na tematy społeczno-polityczne zawsze starał się o wyważony ton. Zwrócił uwagę na niebezpieczne budowanie podziałów poprzez zaostrzanie języka w życiu publicznym. Przypomniał, że apelował do Prezydenta RP, by przeciwdziałać temu zjawisku. Z zaniepokojeniem mówił o rosnących tendencjach nacjonalistycznych i separatystycznych. „Po drugiej wojnie światowej powstało wiele organizacji, które miały jednoczyć. Jednak szczepionka tamtej wojny przestaje działać. Znowu pojawiają się ludzie, którzy łączą odrębność z wykluczaniem. Rodzące się konflikty są niebezpieczne, dla nas także. Dlatego głównym zadaniem PRE jest tworzenie przestrzeni do dialogu” – podkreślił biskup Samiec. Zaznaczył też, że PRE w swym funkcjonowaniu powinna zachować swe najlepsze tradycje i procedury oraz parytety w podziale stanowisk.

Podczas dyskusji zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa podkreślił, że PRE była, jest i musi być potrzebna. Dodał, że trzeba ożywić działalność komisji wspólnej rządu i PRE i domagać się równego traktowania z Kościołem Rzymskokatolickim. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował ks. Dominik Miller z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Zgromadzenie Ogólne udzieliło absolutorium zarządowi PRE.

Elektorzy Kościołów członkowskich wybrali nowego prezesa, zarząd i komisję rewizyjną PRE. Na prezesa kandydowali bp Jerzy Samiec i bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Prezesem został bp Andrzej Malicki. W skład zarządu weszli również: abp Abel (praw.), bp M. Karol Babi (mar.) – wiceprezesi, ks. Adam Malina (lut.) – sekretarz oraz bp Marek Izdebski (ref.) – skarbnik.

Członkami komisji rewizyjnej zostali: pastor Piotr Czerwiński (bapt.), ks. Andrzej Gontarek (starokat.), ks. Andrzej Lewczak (praw.), ks. Dominik Miller – przewodniczący (mar.) oraz ks. Jan Ostryk (met.).

Nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki podziękował dotychczasowemu prezesowi bp. Jerzemu Samcowi za jego pracę. Wyraził również chęć współpracy z Kościołami spoza PRE, np. z Kościołem Zielonoświątkowym. „Zdaję sobie sprawę, że w Polskiej Radzie Ekumenicznej pojawią się trudne tematy. Nie możemy ich unikać. Trzeba je w duchu dialogu, porozumienia, pojednania na wszystkich płaszczyznach rozwiązywać” – podkreślił.


bp Andrzej Malicki, fot. PRE

Bp Andrzej Malicki urodził się w 1963 r. w Bydgoszczy. Ukończył teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższym Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie. W 1988 r. został ordynowany na diakona, a w 1991 r. na prezbitera Kościoła Metodystycznego w Polsce. Był pastorem parafii metodystycznych w Kielcach (1985–1997) i Katowicach (1997–2013). W 2013 r. został wybrany superintendentem naczelnym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce.

Gdy był pastorem w Katowicach, angażował się w prace Oddziału Śląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Był sekretarzem zarządu tamtejszego oddziału. W 2016 r., już jako zwierzchnik Kościoła wszedł w skład zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej jako jego sekretarz. Zasiada w Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i PRE. Od 2017 r. jest prezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2021