miniatura

– synod XV kadencji rozpoczął prace

W dniach 15-16 kwietnia 2023 r. odbyła się w Warszawie pierwsza sesja XV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem, w którym kazanie wygłosił ks. Waldemar Szajthauer. Wtedy też biskup Kościoła Jerzy Samiec przyjął ślubowanie członków synodu.

W sprawozdaniu z prac ustępującej rady synodalnej, prezes synodu ks. Adam Malina przypomniał szczególny charakter zakończonej XIV kadencji. Z jednej strony obejmowała ona obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. Z drugiej strony w czasie jej trwania miały miejsce zmagania z pandemią koronawirusa. Z tego powodu kadencja została przedłużona o rok, a obrady synodu w tym okresie po raz pierwszy odbywały się w formie wideokonferencji. W ostatnim roku doszły jeszcze skutki agresji Rosji na Ukrainę i organizowanie przez parafie i inne struktury kościelne pomocy uchodźcom.

Sprawozdania złożyli: biskup Kościoła Jerzy Samiec
i wiceprezes konsystorza Emir Kasprzycki

Dla dalszej pracy potrzebne były wybory władz synodu, które poprowadził bp Jerzy Samiec. Na prezesa synodu zgłoszono jednego kandydata – ks. Adama Malinę. W tajnym głosowania otrzymał on 53 głosy przy 63 głosujących synodałach. W kolejnym głosowaniu, zgłoszeni na radców duchownych otrzymali następującą liczbę głosów: ks. Tomasz Bujok – 40, ks. Marek Michalik – 44, ks. Robert Sitarek – 27, a zgłoszeni na radców świeckich otrzymali: Łukasz Cieślak – 48, Jerzy Sojka – 45, Olga Sztajnert-Roszak – 10 głosów. Radę Synodalną Synodu Kościoła XV kadencji tworzą: ks. Adam Malina, ks. Tomasz Bujok, Łukasz Cieślak, ks. Marek Michalik, Jerzy Sojka. Pozostali kandydujący zostali zastępcami.

Wybory prezesa synodu
Nowa rada synodalna (od lewej): ks. Marek Michalik, Jerzy Sojka, ks. Adam Malina, Łukasz Cieślak, ks. Tomasz Bujok

Wybrano również komisję rewizyjną, w której skład weszli: Katarzyna Luc, Adam Marek, Jerzy Sikora. Zastępcami zostali: ks. Daniel Ferek, ks. Katarzyna Rudkowska.

Następną część obrad poprowadziła już nowa rada synodalna. Co roku wiosenna sesja synodu podsumowuje miniony rok. Sprawozdanie z życia Kościoła złożył bp Jerzy Samiec. W dyskusji po nim szerzej omawiano potrzebę różnych działań w celu zwiększenia liczby studentów teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Z kolei Emir Kasprzycki, wiceprezes konsystorza, omówił działania tego gremium w ostatnich miesiącach. Na wiosenną sesję synodu sprawozdania przesyłają także komisje synodalne, a diecezje, duszpasterstwa środowiskowe oraz instytucje kościelne składają informacje o swojej działalności. Synod przyjął wszystkie złożone sprawozdania. W kolejnym punkcie synod zatwierdził sprawozdanie finansowe Kościoła za miniony rok.

Powołano też komisje synodalne: prawną, diakonijną i ds. kobiet. Jednocześnie rozpoczęto dyskusję o roli, zadaniach i liczbie komisji synodalnych. Będzie ona kontynuowana na następnej sesji synodu w październiku.   

tekst i zdjęcia: ks. Jerzy Below


  • Prezes Synodu Kościoła, jako przewodniczący rady synodalnej kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia, przewodniczy im i czuwa nad realizacją uchwał rady i synodu. Przewodniczący rady synodalnej reprezentuje ją wobec władz Kościoła i na zewnątrz.
  • Rada Synodalna kieruje pracami Synodu Kościoła. Jest ona jego prezydium, a w czasie pomiędzy sesjami reprezentuje cały synod. W skład rady synodalnej wchodzą: prezes (duchowny albo świecki), dwaj radcy duchowni i dwaj radcy świeccy.

Ks. dr Adam Malina urodził się 9 września 1966 roku w Cieszynie. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbył w latach 1986–1991. Od ordynacji na duchownego Kościoła luterańskiego w roku 1991 pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach-Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu – najpierw jako wikariusz, a obecnie jako proboszcz.

Od roku 2001 jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego synodalnej komisji ds. liturgii i muzyki kościelnej, uczestniczył również w pracach komisji ds. mediów oraz teologii i konfesji. W latach 2014–2017 był członkiem rady synodalnej, a w latach 2017–2023 prezesem synodu.

Ks. Adam Malina jest przewodniczącym Redakcji Programów Religijnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przewodniczy Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest także przewodniczącym zarządu Oddziału Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora teologii. Jest autorem publikacji z zakresu liturgiki, hymnologii, mediów i historii Kościoła. Żonaty, ma troje dzieci.

 

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2023