miniatura

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce na Rynku w Kaliszu 11 listopada 2021 r., gdzie podczas manifestacji środowisk narodowych spalono statut kaliski z 1264 roku przyznający prawa Żydom, bp Marcin Hintz oraz ks. Michał Kühn przygotowali oświadczenie.

Oświadczenie Biskupa i Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu odnośnie wydarzeń w Kaliszu podczas obchodów Święta Niepodległości:

„To wiara każe nam z całą mocą angażować się w sferę świecką, w świat, i to nie na jego marginesie, w intymności pietystycznego serca, lecz w pełnym blasku, każe wchodzić w sam wir życia”. Dietrich Bonhoeffer

W ślad za słowami znanego teologa ewangelickiego, który przypłacił życiem sprzeciw wobec nazistowskiej ideologii, Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wraz ze zwierzchnikiem diecezji ks. bp. prof. Marcinem Hintzem oraz proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu ks. Michałem Kühnem, pragnie wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie w odniesieniu do skandalicznych wydarzeń, do których doszło w Święto Niepodległości w Kaliszu.

Wyrażamy swoje ubolewanie wobec bezprecedensowych wydarzeń, jakie miały miejsce na Rynku kaliskim w dniu 11 listopada 2021 r. Jako luteranie, będąc również mniejszością wyznaniową w Polsce, nie godzimy się na jawne postawy antysemityzmu oraz faszystowskie hasła, głoszone m.in. podczas tego wydarzenia wobec innych mniejszości: religijnych, wyznaniowych, narodowych i wszelakich innych. Z całą mocą potępiamy mowę nienawiści, propagowanie agresji wobec inaczej myślących oraz ruchy i działania wzywające do agresji przeciw wyznawcom judaizmu.

Nauka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, która oparta jest na Biblii, biorąc za wzór postępowanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa, wzywa do wzajemnej miłości i poszanowania odmienności i godności drugiego człowieka. Jako ewangelicy i chrześcijanie dążymy do praktycznej realizacji przykazania miłości bliźniego, która to miłość jest świadectwem naszej żywej wiary. W dziele ekumenii wzywamy do jedności w pojednanej różnorodności i zgodnie z tym hasłem chcemy promować tolerancję, wielokulturowość i wolność religijną – wartości, na których zbudowana została niepodległa Polska. Nie ma i nie może być naszej zgody na akty przemocy wobec drugiego człowieka, mniejszości czy też grup społecznych, a w szczególności na taki charakter świętowania niepodległości.

27 stycznia 2020 roku Marian Turski, historyk, dziennikarz i działacz społeczny, były więzień obozu Auschwitz-Birkenau i KL Buchenwald, wygłosił pamiętne przemówienie podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Apelował w nim przede wszystkim do młodych ludzi, by nie pozostawali obojętni na szeroko pojęte zło, które nas otacza. Minął zaledwie rok z okładem, gdy trzeba ponownie te słowa przypomnieć, aby nikt nie pozostał obojętny na przejawy takiego zła, jakiego świadkami była nie tylko cała Polska, ale i świat. W całości podpisujemy się pod tymi słowami nie pozostając obojętnymi.

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2021