miniatura

 

Wybory rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) pierwotnie miały się odbyć 26 marca 2020 r., ale z powodu pandemii COVID-19 musiały zostać przesunięte. Kolegium elektorów uczelni zebrało się 7 maja. Na rektora został wybrany abp prof. Jerzy Pańkowski z Kościoła Prawosławnego. Wcześniej uzyskał on poparcie Senatu i Rady Akademii oraz prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Jerzego Samca. Urząd rektora będzie pełnił w latach 2020–2024. Stanowisko obejmie 1 września 2020 r. Zastąpi luterańskiego teologa ks. prof. Bogusława Milerskiego, prof. ChAT z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który był rektorem przez ostatnie dwie kadencje 2012-2016 i 2016-2020.

Abp prof. Jerzy Pańkowski urodził się w 1974 r. Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach. W 2003 r. obronił w ChAT pracę doktorską na temat Mistyka światła w tradycji Kościoła Wschodniego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał pięć lat później. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Dotychczas w ChAT pełnił funkcje kierownika Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej, kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej, a także prorektora. Zasiadał też w Komitecie Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu publikacji z zakresu teologii prawosławnej. Będzie drugim, po byłym prezesie Polskiej Rady Ekumenicznej abp. prof. Jeremiaszu, teologiem prawosławnym na stanowisku rektora ChAT.

W 1998 r. został wyświęcony na kapłana, a w 2006 r. został wybrany biskupem siemiatyckim, a od 2017 r. jest ordynariuszem prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej i podniesiony do godności arcybiskupa. W 2010 r. został prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą studentów i prowadzącą badania na dwóch wydziałach: teologicznym i nauk społecznych. Na wydziale teologicznym prowadzone są studia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej. Wydział nauk społecznych oferuje studia z pedagogiki i pracy socjalnej. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. Akademia współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną. Zgodnie ze statutem PRE, rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym. 

Abp prof. Jerzy Pańkowski

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2020