a1

Prawosławny metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa 24 maja 2022 r. wysłał do prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej ks. sup. Andrzeja Malickiego (met.) pismo następującej treści:

Środki masowego przekazu podały do wiadomości, że Kościół Ewangelicko-Augsburski należący do Polskiej Rady Ekumenicznej ordynował (święcenia kapłańskie) pierwsze kobiety. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zachowując naukę Św. Apostołów i Praojców, takiej praktyki nie uznaje.

W związku z powyższym P.A.K.P. wstrzymuje udział swoich przedstawicieli w różnorodnych spotkaniach ekumenicznych, jak modlitwy, konferencje, robocze spotkania itp., na których obecne będą „prezbiterki”.

W przypadku nasilenia się problemu, członkostwo P.A.K.P. w Polskiej Radzie Ekumenicznej zostanie zawieszone.

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec, w reakcji na list abp. Sawy, podkreślił, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ma prawo do własnych poglądów i teologii, podobnie jak Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Przypomniał również, że wcześniej w Polsce Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany oraz Kościół Zielonoświątkowy ordynowały kobiety na duchownych i nie powodowało to zakłócenia relacji między Kościołami. Praktyka ordynacji kobiet na księży istnieje w wielu Kościołach na całym świecie od kilkudziesięciu lat. Wraz z Kościołami prawosławnymi są one obecne w gremiach międzynarodowych takich, jak chociażby Światowa Rada Kościołów. Kościoły w tym względzie mają możliwość zachowania własnych zasad i autonomii, lecz na gruncie ekumenicznym starają się szanować różnorodność.

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2022