a1

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 27 lutego 2020 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia, zorganizowana przez ChAT oraz Polską Radą Ekumeniczną (PRE). Konferencja była połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym.

Podczas otwarcia konferencji rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski zwrócił uwagę na podwójną odpowiedzialność, jaka stoi przed katechetami – realizują bowiem misję Kościoła, a zarazem misję szkoły publicznej. Prezes PRE bp Jerzy Samiec podkreślił, że zadaniem Kościoła jest niesienie Ewangelii, czyli również nauczanie i kształtowanie dziecka, które wraz z wiekiem zaczyna zadawać pytania i poszukiwać sensu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie dobrze przygotowani katecheci. Mazowiecki wicekurator oświaty Krzysztof Wiśniewski powiedział, że zadaniem katechetów jest świadczyć i wychowywać.

Pierwszy referat na temat Nauczanie religii a kwestia neutralności światopoglądowej i świeckości szkoły w Polsce wygłosił prorektor ChAT prof. Tadeusz J. Zieliński. Następnie ks. prof. Jerzy Bagrowicz podjął próbę krytycznego namysłu nad edukacją religijną współczesnej młodzieży. Ks. prof. Zbigniew Marek mówił o udziale pedagogiki religii w procesach kształtowania kompetencji moralnych. Natomiast prof. Jarosław Horowski omówił kwestię roli edukacji religijnej w rozwoju podmiotowości jednostki w kontekście kultury postmodernistycznej.

Wystąpienia w dalszej części konferencji zostały podzielone w ramach trzech sekcji tematycznych. Tematy referatów dotyczyły m.in.: edukacji religijnej w kontekście kryzysu wartości, wyzwań wielokulturowości, rozwoju moralnego dzieci czy wyzwań komunikacyjnych, a także selekcji metod kształcenia czy treści podręczników.

Na koniec ks. prof. Bogusław Milerski wygłosił referat na temat Emancypacja, adaptacja i interpretacja jako kategorie pedagogiki religii oraz podsumował konferencję. Zwrócił uwagę, że w wygłoszonych referatach często padało stwierdzenie „powinniśmy”. „Pedagogika jest nauką normatywną, nie może pomijać sfery wartości. Ale pedagogika religii jest też nauką o faktach, a zatem nie tylko o tym, co powinno być, ale też o tym, co jest” – zauważył. Podkreślił, że te dwie perspektywy powinny się zderzać w kształceniu religijnym. Rektor ChAT mówił też o konieczności rozróżnienia katechezy parafialnej i lekcji religii w szkole. „Jeśli jestem nauczycielem w szkole, to jestem nie tylko odpowiedzialny za mój Kościół, ale też za dobro wspólne” – powiedział.

na podstawie www.ekumenia.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2020