miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach przypominaliśmy relacje z ówczesnych „Zwiastunów Ewangelickich”. Tu prezentujemy ostatnie światowe spotkanie federacji.

Nabożeństwo na rozpoczęcie
Teksty biblijne ilustrowano scenami lub pantomimą

Miasta jubileuszu
– miejsca ważnych wydarzeń w roku 2017

„Reformacja to trwający od 500 lat proces, który objął swym zasięgiem niemal cały świat. Podobnie jak luteran z różnych stron kuli ziemskiej obejmuje Światowa Federacja Luterańska (ŚFL). XII Zgromadzenie Ogólne ŚFL w tym szczególnym roku odbędzie się w dniach 10-16 maja br. w Afryce, w stolicy Namibii – Windhuk. (…) Miasto napięć i paradoksów, w którym widać burzliwe ślady przeszłości tego miejsca.

Katatura – bolesne ślady

W mieście obok nowoczesnego centrum, wypełnionego biurowcami, spotkać można takie miejsca, jak Katatura. To także ślad bolesnej historii. Nie jest on jednak związany z niemiecką kolonizacją, ale z wpływami potężnego południowego sąsiada Namibii – obecnej Republiki Południowej Afryki (RPA). W 1949 roku RPA przejęło władzę w Namibii i wprowadziło tam politykę apartheidu. Jedną z jej konsekwencji było wygnanie czarnoskórych mieszkańców z dotychczas przez nich zamieszkiwanej dzielnicy Windhuk. Tak powstała Katatura, dzielnica, której nazwa w języku ludu Herero oznacza „miejsce, w którym nikt nie chce mieszkać”. Był to nie tylko przejaw postępującej segregacji, ale także okazja, by pozbawić czarnoskórych ich zasobów ekonomicznych. Należące do nich stare domy skonfiskowano, zaś nowe, skromne domki zbudowane w Kataturze, należały do władz.

O historii walki z apartheidem i zwierzchnictwem RPA przypominają cmentarze ofiar wysiedlenia do Katutury, a także bohaterów toczącej się od 1966 roku wojny o niepodległość. Duży wkład w jej odzyskanie w 1990 roku miały Kościoły, jednym z najbardziej cenionych liderów opozycji był późniejszy biskup jednego z luterańskich Kościołów Namibii Zephania Kameeta, którego zasługi nie ograniczają się jedynie do działalności w samej Namibii. Był on także jedną z kluczowych postaci, która doprowadziła do tego, że Światowa Federacja Luterańska już w latach 70. sprzeciwiła się praktykowaniu apartheidu w Kościołach luterańskich w RPA i podległej wtedy RPA Namibii”.

Jerzy Sojka, „Zwiastun Ewangelicki” 1/2017

Oblicza luteranizmu

„Podczas spotkania odbyły się wybory prezydenta i Rady ŚFL. Zgromadzenie wybrało prezydentem abp. Musę Panti Filibusa z Kościoła Chrystusowego w Nigerii (LCCN). Zastąpi na tym stanowisku bpa Muniba Younana. Jest on 13 na tej funkcji od momentu powstania federacji w 1947 r. i drugim prezydentem z kontynentu afrykańskiego. (…)

Abp Musa Panti Filibus – nowy prezydent ŚFL

Luteranie z Polski

Delegatami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w zgromadzeniu byli biskup Kościoła Jerzy Samiec, koordynatorka ds. międzynarodowych Anna Wrzesińska i reprezentant młodzieży Arkadiusz Raszka. W obradach uczestniczyli też: dr Iwona Baraniec, członek ustępującej rady, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, koordynatorka biura ŚFL „Kobiety w Kościele i społeczeństwie” oraz dr Jerzy Sojka, który został wybrany do Rady ŚFL. Obecny był również sekretarz ŚFL ds. Europy ks. Ireneusz Lukas.

Od lewej: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, ks. Martin Junge, bp Jerzy Samiec, ks. Ireneusz Lukas, Jerzy Sojka, Anna Wrzesińska, Iwona Baraniec

Bp J. Samiec wziął udział w dyskusji panelowej na temat zmian klimatycznych, A. Godfrejów-Tarnogórska przedstawiła jeden z referatów na temat Ludzie – nie na sprzedaż, A. Raszka organizował warsztaty, A. Wrzesińska sporządzała raport ze spotkań w jednej z grup roboczych, a wspólnie polscy luteranie poprowadzili warsztaty pt. Wyzwoleni z Bożej łaski – luteranie w Polsce. (…)

Obrady plenarne
Dyskusja w jednej z roboczych „grup wioskowych”

Do głównego hasła Wyzwoleni przez Bożą łaskę nawiązywały trzy tematy: Zbawienie – nie na sprzedaż, Ludzie – nie na sprzedaż, Stworzenie – nie na sprzedaż. Przedstawiono je w referatach, dyskutowano o nich na forum oraz w grupach. W dokumencie końcowym podkreślono, że „wyzwoleni przez Bożą łaskę jesteśmy uwolnieni od grzechu, by wyjść na zewnątrz i z wdzięcznością oraz radością służyć bliźniemu”. To właśnie diakonia, pomaganie drugiej osobie, a także budowanie wspólnoty i pojednanie wychodzą naprzeciw współczesnym problemom (…).

Zadaniem współczesnych naśladowców Chrystusa jest promowanie sprawiedliwości, pokoju i pojednania – na przykład między religiami, czy w relacjach namibijsko-niemieckich związanych z kolonializmem i apartheidem oraz dalsze zaangażowanie w pomoc uchodźcom.

Zgromadzenie odniosło się pozytywnie do realizacji zasad społecznej sprawiedliwości płci (Gender Justice Policy 2013) oraz podkreśliło konieczność przeciwstawienia się przemocy uwarunkowanej względami płci, na co wskazywało przesłanie ze spotkania kobiet. (…)

Prezentacja przesłania kobiet

Ponadto doceniono działania kobiet i mężczyzn na rzecz pełnej ordynacji kobiet na księży. Aktualnie 119 Kościołów członkowskich (82%) ordynuje kobiety na księży. Kościoły, które tego nie robią, są zachęcane do dalszej dyskusji na ten temat.

Potrzebujemy czystych serc

W niedzielę 14 maja odbyły się światowe obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. Uroczyste nabożeństwo na stadionie Sam Nujoma w Windhuk zgromadziło ponad 10 000 osób. Prócz delegatów i uczestników zgromadzenia obecni byli też luteranie z całej Namibii oraz krajów sąsiadujących. (…)

Ks. dr Martin Junge i bp Munib Younan rozpoczynając nabożeństwo podkreślili, że obchodzenie jubileuszu Reformacji w Afryce pokazuje, że Reformacja stała się obywatelką świata”.

AGT, „Zwiastun Ewangelicki” 11/2017

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2023