miniatura

– przywileje i obowiązki wierzącego Ora et labora – módl się i pracuj. Ta benedyktyńska sentencja z VI wieku wskazująca na odpowiedzialność za powodzenie doczesnego życia i utrzymywanie relacji z Bogiem jest przeważnie znana. Benedykt z Nursji hołdując tej maksymie nie był wcale odkrywcą faktu, że z wielu spraw, jakimi człowiek się w życiu zajmuje, praca i modlitwa są tymi sferami, którym należy poświęcić najwięcej uwagi. Jeżeli z pracą, aby jej poświęcać czas, niejednokrotnie w niezdrowym nadmiarze, nie mamy problemu, to z tym drugim elementem, już nie jest tak dobrze. Zarówno pracę, jak i modlitwę możemy traktować jako obowiązek albo jako przywilej. W zależności od tego, do jakiej kategorii przyporządkujemy te dwa elementy życia, zarówno jeden, jak i drugi może stać się dla nas albo ciężarem, albo radością. Potrzeba[...]

miniatura

Wolność – to jedno z najpiękniejszych słów. Apostoł Paweł w Liście do Galacjan napisał: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli” (Ga 5,1). O jaką tu wolność chodzi? O wolność, która pochodzi od Jezusa. W czasach apostolskich było czczonych wielu bożków pogańskich, w których wierzyli niewolnicy ich nauk i poglądów, ich wyznań wiary i rytuałów religijnych. Ortodoksyjni żydzi poddali się znowu nauce Zakonu Mojżeszowego, wierząc, że tylko wykonując jego przepisy otrzymają usprawiedliwienie. Apostoł Paweł jednak nauczał wyraźnie, wskazując na prawdziwe przesłanie Ewangelii. Oto jego słowa: „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy[...]

miniatura

W Starym Testamencie czytamy: „Tyś Bóg, który mnie widzi” (1 Mż 16,13) – co znaczy, że Jezus patrzy na człowieka i przyjmuje go z całym bagażem doświadczeń. W tym cyklu, złożonym z wierszy i komentujących je tekstów, przyglądamy się spotkaniom biblijnych postaci z Bogiem i szukamy w nich odniesienia do nas samych. Paweł tyle lat nauk tyle studiów pracystracone noce wytrwałe zmaganiaracje sprawdzone do dnaco do jotyniezawodne jak jasność oczywistych rzeczytyle ofiar za czystość wiary pewność tak pewna że nie zadrży ręka żeby tak potknąć się na prostej drodzeoślepnąćtwarzą w twarz stanąćz hańbą nagiej prawdyz tej drogi nie da się zawrócić trzeba być ślepym żeby ujrzeć znowu nie ma już dróg nie do przejściaceli ciemniejszej niż ta ciemnośćwęża który by mocniej kąsałstatku który by zatonął głębiej jest tylko kolec[...]