miniatura

W sali konferencyjnej Panteonu Górnośląskiego w Katowicach 6 czerwca 2023 roku miał miejsce wernisaż i otwarcie wystawy poświęconej ks. seniorowi Karolowi Kuliszowi z okazji 150. rocznicy jego urodzin, przypadającej 12 czerwca br. Wystawę Ks. senior Karol Kulisz – Ojciec duchowy pokoleń otworzył dyrektor panteonu Ryszard Kopiec, który przywitał zaproszonych gości, m.in. biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca, biskupa Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej Tomasza Tyrlika, siostrę przełożoną Żeńskiego Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie Ewę Cieślar wraz z pozostałymi siostrami diakonisami, zarząd i radę opiekuńczą diakonatu, dyrektorkę Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie oraz władze samorządowe i polityków. Obecni byli także ewangeliccy duchowni, reprezentacja stowarzyszenia[...]

miniatura

  Po pierwszej wojnie światowej ks. Karol Kulisz, cieszyński proboszcz, objął w posiadanie położone na wzgórzu w Dzięgielowie zaniedbane gospodarstwo pasterskie – znaczny areał ziemi przeznaczony do wypasania owiec. W głowie miał niezwykły plan. Jego wrażliwość na nieszczęście człowieka, niezaradność, bezdomność i sieroctwo pewnej części społeczeństwa, wyzwoliły w jego wrażliwej duszy pomysł, aby tam, „na Kępie”, zorganizować dla niej pomoc – ewangelicki diakonat. Miał już doświadczenie wyniesione z poprzedniej parafii w Ligotce Kameralnej. Powstała tam z jego inicjatywy „Betezda” – dom opieki, który pozwolił nieco zaradzić na miejscu trudnej sytuacji społecznej. Żyć z zaangażowaniem W życiu nie można istnieć tylko dla siebie. Stale trzeba zadawać sobie pytanie z 1. Księgi Mojżeszowej: „Adamie, gdzie jesteś?”. W[...]

miniatura

– w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. sen. Karola Kulisza W dniu 11 września 2020 r. na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Buchenwaldzie k. Weimaru (Niemcy) odsłonięto tablicę poświęconą zamordowanemu tam ks. sen. Karolowi Kuliszowi, przedwojennemu proboszczowi w Ligotce Kameralnej (dziś Czechy), Cieszynie, zwierzchnikowi diecezji cieszyńskiej, działaczowi narodowemu oraz założycielowi zakładów opiekuńczych w Ligotce Kameralnej i Dzięgielowie, a także diakonatu w Dzięgielowie. W uroczystości uczestniczyły delegacje z Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechach (SCEAV) i czeskiej Śląskiej Diakonii, Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie oraz Towarzystwa Hereditas z Czeskiego Cieszyna zajmującego się promowaniem ewangelickiego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego. Na placu przed krematorium uczestników[...]

miniatura

– dzieło ks. sen. Karola Kulisza i jego recepcja w Polsce   Dzieło ks. sen. Karola Kulisza – jakie ono było? Określano tego duchownego tak: profetyczny kaznodzieja, gorliwy duszpasterz, charyzmatyczny przywódca ruchu przebudzeniowego, wrażliwy działacz charytatywny i społecznik, niestrudzony działacz narodowy, autor oraz wydawca pism i druków, męczennik obozu koncentracyjnego, wierny syn Kościoła, narodu i ojczyzny. ks. Karol Kulisz Dzieło tworzy człowiek. Bywa, że dzieło jest ściśle zintegrowane z osobą, ale bywa też, że wzajemne powiązanie sfery prywatnej i samego dzieła jest różne, a stopień zaangażowania się po jednej czy drugiej stronie niewspółmierny. W Kościele priorytetem jest służba. Dobrze jest, gdy znajduje to zrozumienie w najbliższym otoczeniu, a nawet jego pomocne wsparcie. Aby lepiej poznać i zrozumieć jego[...]