miniatura

– Ogólnopolska Konferencja Duchownych Tradycyjnie po zakończeniu roku szkolnego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD). Tym razem duchowni przyjechali do Wrocławia, gdzie obradowali od 26 do 28 czerwca 2023 roku w obiektach parafii Opatrzności Bożej ze szczególnym wykorzystaniem kompleksu Kamienicy pod Aniołami. Temat konferencji Tematem tegorocznej konferencji była rzeczywistość służby i pracy osób ordynowanych. Duchowni pracowali w grupach, jak i dzielili się na plenum tym, co uważają za problemy, szanse, wyzwania i możliwości służby Słowa w XXI wieku. Pomocą w uporządkowaniu rzeczywistości był model analizy systemu pracy, stosowany w superwizji – poradnictwie w służbie i pracy zawodowej. W ramach tego modelu wyróżnia się osobę pełniącą urząd, charakter pełnionej roli, zadania i pracę z ludźmi, kontekst instytucjonalny i[...]

miniatura

– Ogólnopolska Konferencja Duchownych 2022 Tegoroczna Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD) odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2022 roku w Wiśle-Malince. Obrady rozpoczęły się w poniedziałek po południu. Na początku zebrani zajęli się problemem wykluczenia. Szeroki zakres tego problemu przedstawił ks. Roman Pracki w referacie Duszpasterstwo osób wykluczonych. Mówił o tym, czym jest wykluczenie i w jakich obszarach występuje. Zwrócił uwagę, że wykluczenie może dotyczyć każdego człowieka, lecz najbardziej narażone są na przykład osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, samotne, bezdomne, długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady penitencjarne, osoby samotnie wychowujące dzieci, pacjenci psychiatryczni, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy domowej i seksualnej, migranci i uchodźcy, mniejszości narodowe, etniczne, religijne[...]

miniatura

Międzynarodowa konferencja południowo-wschodniej grupy regionalnej Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) odbyła się we Wrocławiu od 9 do 12 maja 2022 r. Wzięli w niej udział zwierzchnicy i delegaci Kościołów z Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii, Węgier, Ukrainy, Szwajcarii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Polski. Grupa południowo-wschodnia jest jedną z trzech grup regionalnych WKEE. Temat spotkania Kościół i demokracja został wybrany jako temat przewodni dla Kościołów WKEE przez Zgromadzenie Ogólne WKEE w Basel. Jest to ważny temat dla Kościołów ewangelickich w Europie, szczególnie w obecnej sytuacji. Podczas spotkania dyskutowano na temat dokumentu, który może być impulsem do rozmów w parafiach o tym, co jest ważne dla Kościołów ewangelickich i jak mogą wzmacniać procesy demokratyczne w swoich strukturach oraz tworzyć przestrzeń[...]

miniatura

Jesienna Konferencja dla Kobiet pod hasłem Uwolniona przez wiarę odbyła się 14 listopada 2020 r. Głównymi punktami programu, realizowanego w trybie online, były wykłady ks. Tymoteusza Bujoka oraz Bogusławy Król. Rozważając treść dziewiątego rozdziału Ewangelii Marka ks. T. Bujok postawił trzy pytania: Kiedy wiara jest silna, a kiedy słaba? Czy wiara usamodzielnia, czy uzależnia? Czy można równocześnie wierzyć i nie wierzyć? Proponując odpowiedzi na te pytania, wykładowca zachęcał do osobistych przemyśleń i refleksji. Bogusława Król również postawiła ważne pytania: Czym, tak naprawdę, jest wolność? Od czego powinniśmy zostać uwolnieni? Co wspólnego ma nasza wiara z wolnością? Jako przykład przemian, jakich Bóg może dokonać w naszym życiu, mówczyni wskazała biblijną historię Rahab, która dzięki kierowaniu się wiarą w swym[...]

miniatura

Nieodległą historię wielokulturowego Dąbia (między Kołem a Łęczycą) poznawano podczas konferencji Dąbie miasto wielu kultur zorganizowanej w tej miejscowości 12-13 września 2020 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Adam Grabowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbia (TPMD) powiedział, że chociaż miasto straciło swój wielokulturowy charakter na rzecz jednolitości narodowej i wyznaniowej, to owo dziedzictwo nie znikło. Świadczą o nim trwałe ślady materialne i duchowe. Przypomnieli o współpracy i zasługach O tamtym świecie, o wspólnym przed wojną życiu obok siebie obywateli różnych narodowości, wyznań i religii, o ich współpracy w sprawach ważnych dla miasta, o zasługach dla jego rozwoju, mówili autorzy referatów. Adam Grabowski, prezes TPMD – o wielokulturowości Dąbia i 18-letnim dorobku Towarzystwa, dr Piotr Wąsowicz, dyrektor[...]