Nagroda im. ks. Leopolda Otto przyznawana jest corocznie przez „Zwiastun Ewangelicki” jako hołd złożony założycielowi tego czasopisma.
Jest przypomnieniem wielkiej postaci polskiego luteranizmu, która nową drogą poprowadziła Kościół ewangelicki w Polsce.
Od roku 2003 otrzymują ją osoby, aktywnie udzielające się w dziedzinach, w których zasłużył się ks. Leopold Otto lub do działania w których mocno motywował ówczesnych ewangelików.
Wyróżnienie to jest nagrodą honorową i stanowi ją statuetka z płaskorzeźbą patrona nagrody.

Ks. Leopold Marcin Otto (1819-1882) – duchowny ewangelicki, działacz narodowy i społeczny, wydawca. Studiował w Dorpacie (obecne Tartu w Estonii) i Berlinie, a doktorat uzyskał na Uniwersytecie Lipskim.
Wikariusz w Kaliszu, proboszcz w Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie i Cieszynie. Założyciel, redaktor, autor artykułów i wydawca „Zwiastuna Ewangelickiego”, którego pierwszy numer ukazał się 15 stycznia 1863 r. Wszędzie, gdzie służył jako duchowny, rozwijał i wspierał poczucie polskiej tożsamości narodowej.
Był postacią niezwykłą: łączył w sobie cechy przywódcy duchowego z temperamentem działacza społecznego i kulturalnego.

Laureaci Nagrody im. ks. Leopolda Otto

2023

Studio Lutheraneum

Chrześcijańską Telewizję Intermetową

za systematyczne towarzyszenie ewangelikom w drodze wiary przez różnorodne publikacje audio i wideo, co było szczególnie potrzebne i ważne w długich miesiącach pandemii.


2019

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

W 200-lecie urodzin ks. Leopolda Marcina Otto, patrona Nagrody jury postanowiło przypomnieć miejsca służby ks. Leopolda Otto jako proboszcza i przyznać statuetkę z jego podobizną trzem parafiom.

W każdej z nich ks. Leopold Otto pozostawił wyraźny ślad po sobie. Choć dziś są to parafie różnej wielkości – wiele je łączy. Statuetka jest podziękowaniem za kontunuowanie dzieła ks. Leopolda Otto i docenieniem ewangelickiego oddziaływania na swoją miejscowość.


2018

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

za zaangażowanie patriotyczne i społeczne w duchu ewangelickim


2017

Ewa Chojecka

za utrwalanie i popularyzowanie wiedzy o sztuce protestanckiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Śląska oraz za czynny wkład w przywracanie blasku ewangelickim zabytkom; to długoletnie dokumentowanie chlubnego dziedzictwa wzmacniało tożsamość i integrowało współczesnych ewangelików

ks. Bogusław Milerski

za działalność naukową i wyjątkowy wkład w rozwój pedagogiki religii oraz za troskę o wysoki poziom procesu kształcenia przyszłych duchownych; godne uhonorowania są też szczególne zasługi w rozwój Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Jarosław Kłaczkow

za badania wcześniej nie opisywanych zagadnień z zakresu dziejów polskiego ewangelicyzmu i liczne publikacje na ten temat; szczególnie godne uhonorowania jest przybliżenie współczesnym losów ewangelików w kraju i na emigracji w czasach nazizmu i komunizmu oraz pionierskie badania dziejów prasy protestanckiej w Polsce


2016

Muzeum Protestantyzmu oraz Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

Muzeum Reformacji

Komisja Ochrony Pamiątek, Społeczny Instytut Historyczny

za gromadzenie i dbałość o właściwe zachowanie zabytków naszej historii oraz za wysiłek wkładany w stałe prezentowanie naszego dziedzictwa


2015

Adelajda Romańska

za zaangażowanie w działalność chórową na terenie diecezji katowickiej, za wychowanie wielu pokoleń chórzystów, w tym za wyjątkową umiejętność angażowania do tej służby młodzieży oraz za wybór i publikację materiałów nutowych dla chórów

Jan Czyż

za ponad 50-letnią służbę organisty i dyrygenta chóru parafialnego, za wieloletnią pracę ewangelisty i prowadzącego godziny biblijne w wielu parafiach w całym kraju oraz za wyjątkowe zaangażowanie w życie parafii i Kościoła począwszy od służby odwiedzinowej, przez kuratora parafii aż po członka Synodu Kościoła

Henryk Dominik

za działalność publicystyczną, a szczególnie za długoletnie ewangelizowanie na falach radiowych i słowem drukowanym na łamach wielu czasopism  oraz za systematyczną służbę przybliżania Słowa Bożego w kręgach parafialnych i innych środowiskach


2014

Piotr Mańka

za ratowanie ewangelickiego dziedzictwa na Pomorzu i składanie dzisiaj świadectwa o ewangelickim zaangażowaniu dla Kościoła i społeczeństwa

Aldona Karska

za wieloletnie zaangażowanie w parafii, diecezji i Kościele, szczególnie w pracy wśród kobiet oraz za ofiarne tworzenie fotograficznej dokumentacji życia współczesnych ewangelików

Diakonise

za dziesięciolecia wspaniałej służby dla bliźniego, wspominając wszystkie diakonaty, także dawniej działające w różnych miejscowościach

 


2013

Jerzy Buzek

za dawanie świadectwa ewangelickiego etosu pracy i służby dla dobra wspólnego, przejawiające się w pełnym poświecenia zaangażowaniu w życie publiczne w Polsce i na arenie międzynarodowej, a także w promowaniu obecności Kościoła Ewangelickiego w Polsce

Jerzy Pilch

za wprowadzenie na stałe do publicystyki i literatury polskiej ewangelickich wątków i tematów, dzięki czemu tysiące czytelników dowiedziały się i mogły zrozumieć, kim są ewangelicy żyjący w Polsce oraz za to, że zmusił Pan współczesnych ewangelików do krytycznej refleksji i oceny własnej tożsamości wyznaniowej


2012

Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej

Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie

Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego S. Bandtkiego w Krakowie

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu

za stworzenie i rozwój szkolnictwa ewangelickiego po latach przerwy oraz etos ewangelickiego zaangażowania dla dobra wspólnego, a także kształcenie i wychowywanie bez różnicy wyznania kolejnych roczników młodych Polaków


2011

bp Ryszard Bogusz

za zaangażowanie w powstanie i rozwój Diakonii w Polsce oraz tworzenie właściwego obrazu Kościoła w mediach

Mira Kreska

za wytrwałe dążenie do zachowania i rozwoju macierzystej parafii ewangelickiej oraz za działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i dla dobra społeczności Pisza i okolic

Jan Puczek i Paweł Puczek

za ideę i długoletnie organizowanie ogólnopolskich spotkań w ramach Forum Ewangelickiego, które od 17 lat są miejscem refleksji nad dziedzictwem przodków oraz inspiracją do współczesnej aktywności, szczególnie w dziedzinie edukacji


2010

Anna Stanieczek

za wieloletnie propagowanie ewangelickiej muzyki kościelnej oraz otwarcie nowych dróg w działalności chórów parafialnych i za wychowanie wielu pokoleń muzyków ściśle związanych z naszym Kościołem

Jan Herma

za rzeźbiarskie utrwalenie ewangelickiej historii, szczególnie na Śląsku Cieszyńskim i oryginalne osiągnięcia w tworzeniu współczesnej rzeźby sakralnej

bp Dieter Knall

za zaangażowanie w pojednanie między narodami i współpracę między Kościołami oraz za działalność w ramach Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav Adolf Werk) na rzecz ewangelickiej diaspory w Polsce, w której bliźni byli zawsze na pierwszym miejscu


2009

Maria Wegert

za przeniesienie przez historyczne zawieruchy etosu cieszyńskiego ewangelicyzmu oraz za długoletnie zaangażowanie w życie bielskiej parafii a szczególnie przez stworzenie chórowej rodziny

Ryszard Zając

za 40 lat twórczej pracy, w której przez rzeźbę w drewnie oraz przez teksty i muzykę w Zespole „Wang” prowadził ciągłą ewangelizację

Grażyna i Lechosław Czernik

za stworzenie przez swoje projekty architektoniczne na Pomorzu
i w Wielkopolsce (Szczecin, Koszalin, Poznań) nowych, widocznych znaków współczesnej obecności ewangelickiej


2008

Władysław Sosna

za utrwalanie ewangelickiego dziedzictwa na Śląsku poprzez liczne publikacje i inne materialne ślady oraz aktywizację współczesnych w podtrzymywaniu ewangelickiej tożsamości Śląska Cieszyńskiego

ks. Tadeusz Raszyk

za wizję i owocne działania – wraz ze współpracownikami – prowadzące do rozwoju trzech parafii w Wielkopolsce: Poznania, Leszna i Piły, poprzez zapewnienie im właściwej opieki duszpasterskiej oraz odpowiednich warunków finansowych i lokalowych

Janusz Witt

za różnorodne zaangażowanie się w podkreślenie obecności ewangelików we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz działania na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami, szczególnie przez propagowanie dorobku Dietricha Bonhoeffera


2007

bp Jan Szarek

za nowe spojrzenie na Kościół i jego obecność w mediach i społeczeństwie oraz za zrealizowanie idei  „Augustany” jako centrum mediów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego

Janusz Małłek

za badania nad historią protestantyzmu w Polsce, skupienie wokół siebie grupy badaczy i inspirowanie ich do zajmowania się protestantyzmem oraz za wkład w pojednanie między Polską a Niemcami poprzez twórcze zmaganie się z polsko-niemiecką historią

Grażyna B. Szewczyk

za propagowanie kultury protestanckiej przez tłumaczenie literatury skandynawskiej i niemieckiej oraz utrwalanie historii ewangelicyzmu Górnego Śląska


2006

Karol Gaś

za twórczy wkład w rozwój architektury sakralnej na Śląsku Cieszyńskim co podkreśla i utrwala obecność ewangelicyzmu na tym terenie

diakon Helena Gajdacz

za wielopłaszczyznową, długoletnią katechizację dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterskiego wsparcia wielu pokoleń najmłodszych przez redagowanie „Przyjaciela Dzieci”

ks. Ryszard Janik

za współdziałanie na rzecz pojednania między narodami oraz zacieśnianie więzów między Kościołami poprzez  zaangażowanie się we współpracę GAW i BPGA

ks. Friedhelm Borggrefe

za współdziałanie na rzecz pojednania między narodami oraz zacieśnianie więzów między Kościołami poprzez  zaangażowanie się we współpracę GAW i BPGA


2005

Andrzej Friszke

za publikacje z zakresu najnowszej historii Polski dokumentujące trudne dążenia do wolności oraz za działalność ponad granicami między chrześcijanami

Ryszard Gabryś

łączenie muzyki i sacrum oraz utrwalanie i propagowanie ludowej twórczości Śląska Cieszyńskiego

ks. Eryk Cimała

długoletnią służbę ewangelikom na obczyźnie oraz  wspieranie kontaktów między ewangelikami w kraju i za granicą


2004

Erwin Kruk

za propagowanie ewangelickich Mazur, co widać także w ostatnio wydanych książkach: Warmia i Mazury oraz Szkice z mazurskiego brulionu

ks. Manfred Uglorz

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie teologii ewangelickiej widoczne
w opublikowanych licznych książkach i artykułach, w pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz zaangażowaniu w organizacjach naukowych

Jan Pelar

za zaangażowanie w życie Kościoła w parafii, diecezji i na arenie ogólnopolskiej

ks. Rainer Stahl

za działalność na rzecz ewangelickiej diaspory w Europie i za szczególne osobiste zaangażowanie w wiele projektów w Polsce


2003

Tadeusz Stegner

za publikacje prezentujące wyniki badań historycznych, w których widoczne są osiągnięcia ewangelicyzmu oraz za wielką rolę książki „Bóg, protestantyzm, Polska” prezentującej szerokie dokonania ks. Leopolda Otto

bp Tadeusz Szurman

za wieloletnią współpracę z Telewizją Katowice, za pełnienie funkcji wydawcy luterańskich audycji „Głos życia”, które ukazują się na antenie Radia Katowice, za parafialne wydawnictwo „Głos życia”, które wydało kilkanaście książek oraz za dobrą współpracę z mediami w Katowicach

Danuta Rabin

za długoletnią pracę na rzecz gminy Istebna na stanowisku wójta oraz za  wielkie zaangażowanie w działalność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej jako kurator rady parafialnej

Irena Heintze

za wieloletnie zaangażowanie w kierowanie  Wydawnictwem „Zwiastun” oraz za wydawanie książek i czasopisma w trudnych czasach ograniczeń  politycznych

Ewa Otello-Wiśniewska

za wieloletnie zaangażowanie w kierowanie  Wydawnictwem „Zwiastun” oraz za wydawanie książek i czasopisma w trudnych czasach ograniczeń  politycznych