miniatura

– wartość wolności w czasach pandemii W związku z ogłoszonym przez Synod Kościoła Rokiem wolności chrześcijańskiej, chcemy w „Zwiastunie Ewangelickim” zastanowić się, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas ona zobowiązuje. Cykl artykułów, zbudowany wokół dwóch bloków tematycznych: wolny wobec Boga oraz sługa wobec bliźnich, wskazuje na różne aspekty tego zagadnienia. Odzwierciedlenie znajdzie w nich definicja wolności chrześcijańskiej, którą sformułował Marcin Luter. Mamy nadzieję, że artykuły te zachęcą do refleksji nad tym, co to tak naprawdę znaczy, że jest się ewangelikiem.   Wolność chrześcijanina, ten reformacyjny sztandar powiewający dumnie nad chylącą się ku upadkowi średniowieczną wizją chrześcijaństwa, opartą na posłuszeństwie i podległości, był przez pięć wieków drogowskazem.[...]

miniatura

– Reformacja to nie tylko indywidualne doświadczenie wiary W związku z ogłoszonym przez Synod Kościoła Rokiem wolności chrześcijańskiej, chcemy w „Zwiastunie Ewangelickim” zastanowić się, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas ona zobowiązuje. Cykl artykułów, zbudowany wokół dwóch bloków tematycznych: wolny wobec Boga oraz sługa wobec bliźnich, wskazuje na różne aspekty tego zagadnienia. Odzwierciedlenie znajdzie w nich definicja wolności chrześcijańskiej, którą sformułował Marcin Luter. Mamy nadzieję, że artykuły te zachęcą do refleksji nad tym, co to tak naprawdę znaczy, że jest się ewangelikiem.   Chrześcijanin jest wolnym panem względem wszystkiego i nikomu niepodległym; chrześcijanin jest najbardziej uległym sługą wszystkich i każdemu podległym”. Czy czegoś nie brakuje w tym fundamencie[...]

miniatura

W związku z ogłoszonym przez Synod Kościoła Rokiem wolności chrześcijańskiej chcemy w „Zwiastunie Ewangelickim” zastanowić się, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas ona zobowiązuje. Cykl artykułów, zbudowany wokół dwóch bloków tematycznych: wolny wobec Boga oraz sługa wobec bliźnich, wskazuje na różne aspekty tego zagadnienia. Odzwierciedlenie znajdzie w nich definicja wolności chrześcijańskiej, którą sformułował Marcin Luter. Mamy nadzieję, że artykuły te zachęcą do refleksji nad tym, co to tak naprawdę znaczy, że jest się ewangelikiem.   Odnawiająca chrześcijaństwo Lutrowa wizja życia wierzących opierała się na dwóch uzupełniających się tezach traktatu O wolności chrześcijanina. Pierwsza głosiła: „Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym”. W jej[...]

miniatura

- w roku jubileuszu Lutrowego odkrycia wolności chrześcijańskiej W związku z ogłoszonym przez Synod Kościoła Rokiem wolności chrześcijańskiej chcemy w „Zwiastunie Ewangelickim” zastanowić się, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas ona zobowiązuje. Aby wskazać na różne aspekty tego zagadnienia, rozpoczynamy cykl artykułów, zbudowany wokół dwóch bloków tematycznych: wolny wobec Boga oraz sługa wobec bliźnich. Odzwierciedlenie znajdzie w nich definicja wolności chrześcijańskiej, którą sformułował Marcin Luter: „chrześcijanin jest wolnym panem względem wszystkiego i nikomu niepodległym; chrześcijanin jest najbardziej uległym sługą wszystkich i każdemu podległym” z pisma O wolności chrześcijanina. Mamy nadzieję, że artykuły te zachęcą do refleksji nad tym, co to znaczy tak naprawdę, że jest się[...]

miniatura

  Synod naszego Kościoła podczas posiedzenia w Łodzi w dniu 13 października 2018 roku podjął uchwałę, w której zaproponował ewangelikom w Polsce tematykę działań na dwa kolejne lata. Uchwała przewidywała, że luteranie będą w 2019 roku dużo mówili na temat troski o Boże stworzenie, a rok później zajmą się chrześcijańską wolnością. Propozycje, które zostały przyjęte – co warto zauważyć – jednogłośnie, zostały przygotowane przez synodalną komisję ds. teologii i konfesji. Zarówno komisja synodalna, jak i potem rada synodalna, a w końcu cały Synod Kościoła, kierowały się wspólną przesłanką. Podstawowym powodem do zajęcia się taką właśnie tematyką, była chęć uwzględnienia ważnych elementów naszej tożsamości wyznaniowej i odniesienia ich do tego, czym żyje współczesny człowiek.  Konsekwencje biblijnego[...]

miniatura

  Wolność można rozumieć różnie, nie tylko jako formę realizacji własnej indywidualności, lecz także jako służbę i odpowiedzialność. Myśl ks. Marcina Lutra stoi właś­nie na drugim biegunie, wpisując się niejako w neokonserwatywne propozycje kierowane do ponowoczesnego człowieka. Wolność, według Reforma­tora, jest nade wszystko darem, jest czymś danym z zewnątrz, a zarazem jest czymś zadanym, jest wezwaniem do służby. To w Chrystusie człowiek staje się wolny od grzechu, a skoro jest obdarzony tak wielkim dobrem, to chce podążać drogą służenia innym. (...) Czy możliwe jest wyjście z tej walki dwóch wizji wolności? Czy można szukać jakiejś drogi pośredniej po­między skrajnym indywidualizmem, kultem wolności jednostkowej, a wizją wolności jako uświadomionej drogi łaski i służby? Wszak wielki teolog współczesny Eberhard[...]

miniatura

W „Kalendarzu Ewangelickim 2020” zamieściliśmy teksty omawiające temat obecnego roku. W związku z 500. rocznicą ukazania się traktatu Marcina Lutra O wolności chrześcijańskiej, mamy Rok wolności chrześcijańskiej. Poniżej drukujemy fragmenty dwóch artykułów, które na ten temat opublikowaliśmy w naszym roczniku. Traktujemy je jako zachętę do uważnego przeczytania ich w całości i szukania tam odpowiedzi na pytania, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas zobowiązuje. Dzięki temu lepiej zrozumiemy, na czym tak naprawdę polega bycie ewangelikiem.   Koncepcja powszechnego kapłaństwa zakładała, że każdy ochrzczony może i powinien – zgodnie ze swymi uzdolnieniami – włączać się aktywnie we współkształtowanie nabożeństwa. Chodzi tutaj m.in. o czytanie Ewangelii, zmawianie modlitw, a także asystowanie przy udzielaniu[...]

miniatura

  Mamy drugą połowę 1520 roku. Od momentu wybuchu kontrowersji o odpusty wywołanej 95 tezami Marcina Lutra minęły blisko trzy lata. Był to czas, w którym w licznych pisemnych i osobistych konfrontacjach z teologami wiernymi Rzymowi, a także z oficjalnymi delegatami papieskimi zakonnik z Wittenbergi przeobrażał się w Reformatora. Czas, w którym profesor wittenberskiego wydziału teologii zrozumiał, że sprawa, którą poruszył 31 października 1517 roku, nie jest wyizolowanym wycinkiem chrześcijańskiej pobożności, w którym zalęgły się nadużycia, ale dotyczy kwestii dla chrześcijaństwa fundamentalnej – odpowiedzi na pytanie, od czego zależy zbawienie człowieka. (...) Aktywność Lutra nie ograniczała się jednak w tamtym czasie do łatwo pamiętanych przez współczesnych i potomnych sym­bolicznych gestów, które naznaczyły jego drogę ku[...]