miniatura

„Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego”. Hbr 5,7-9 Niedziela Judica w swojej wymowie poddaje człowieka sprawiedliwemu, Bożemu osądowi. Nawiązuje ona do słów Psalmu 43,1 rozpoczynającego się od słów: „Bądź sędzią moim, Boże”. Choć psalmista wyraża w nim wielką chęć, niemal tęsknotę, by znaleźć się w świątyni, to jednak sporo w tym tekście zostało powiedziane o rozsądzeniu przez Boga – rozstrzygnięciu sporu pomiędzy autorem, a ludźmi bezbożnymi. Człowiek ten ma świadomość swej sprawiedliwości i liczy[...]

miniatura

„Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wielkiej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje”. Iz 54,7-10 W Starym Testamencie znajdujemy mnóstwo przykładów Bożego sądu nad ludźmi. Czasami jest to sąd nad poganami, których grzechy osiągnęły apogeum. Czasami jest to sąd nad Narodem Wybranym, który często odwracał się od Boga. Spośród wielkich[...]

miniatura

„Doszło mnie słowo Pana tej treści: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświeciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! – mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust, i rzekł do mnie: Oto wkładam moje słowa w twoje usta”. Jr 1,4-9 Pewna młoda kobieta, Matylda Wrede, zastanawiała się, w jaki sposób może przydać się w służbie dla Królestwa Bożego. Pewnego razu miała sen, w którym widziała człowieka zakutego w kajdany. Człowiek ten przystąpił do jej łóżka i żarliwie prosił o[...]