miniatura

W dniach 24-26 czerwca 2024 r. w Mikołajkach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD). Konferencja rozpoczęła się w poniedziałkowe popołudnie przywitaniem uczestników i modlitwą, którą poprowadziła ks. Bożena Zamarska. Następnie biskup Kościoła Jerzy Samiec odniósł się do aktualnej sytuacji w Kościele. Wyjaśnił m.in. przebieg działań związanych z pierwszym zgłoszeniem nadużyć seksualnych w Kościele oraz obecną sytuację w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym. Przypomniał także, jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie małżeństwa (patrz teksty na stronie www.luteranie.pl), które nie uległo zmianie i zaznaczył, że w Synodzie Kościoła temat ten nie jest ani poruszany, ani nie zostały zgłoszone żadne wnioski, które zakładałyby zmianę prawa w tym zakresie. Ta część spotkania zakończyła się prowadzonym przez ks. Bogdana Wawrzeczkę ze Zgierza rozmyślaniem i modlitwą.

Nowy zarząd SKiK

Wieczorem odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów, podczas którego uzupełniono skład zarządu po rezygnacji prezesa ks. Michała Makuli. Prezesem SKiK został ks. Waldemar Szajthauer z Wisły Centrum, wiceprezesami: ks. dr Grzegorz Giemza z Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ks. Katarzyna Kowalska z Wołczyna. Pozostałe funkcje w zarządzie pozostały bez zmian: ks. Arkadiusz Raszka z Dzięgielowa jest skarbnikiem, ks. Marcin Ratka-Matejko z Jastrzębia-Zdroju sekretarzem, ks. dr Grzegorz Olek z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i ks. Bartosz Cieślar z Żor są członkami zarządu. Dodatkowo poinformowano, że po 18 latach przerwy zostało wznowione w wersji elektronicznej czasopismo „Teologia i Ambona”, które można pobrać na: www.skik.org.pl.

Drugi dzień rozpoczął się nabożeństwem prowadzonym przez duchownych diecezji mazurskiej. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause, który zwrócił uwagę na potrzebę pojednania i miłości, które są fundamentem każdej prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej. Podkreślił również, że w obliczu kryzysów i konfliktów w Kościele nie powinno się osądzać innych, lecz szukać sposobów rozwiązania problemów w duchu miłości i sprawiedliwości. 

Ochrona małoletnich

Po nabożeństwie odbyła się sesja poświęcona standardom ochrony małoletnich prowadzona przez dyrektor Konsystorza Kościoła Ewę Śliwkę. W lipcu 2023 r. znowelizowano kodeks rodzinny i opiekuńczy, co znacznie zwiększa ochronę dzieci przed przemocą. Nowe przepisy wprowadzają konieczność wdrożenia standardów ochrony małoletnich przez wszystkie podmioty pracujące z dziećmi lub w których dzieci przebywają. Ustawa weszła w życie 15 lutego, a od 15 sierpnia będzie w pełni egzekwowana, z karami za jej nieprzestrzeganie. Dotyczy ona również Kościołów, a standardy powinny zostać wdrożone we wszystkich parafiach i organizacjach kościelnych pracujących z dziećmi.

Przeciw nadużyciom seksualnym

Następną sesję pt: Sytuacja wykorzystania seksualnego w Kościele – ofiary, sprawcy, wspólnota wiernych poprowadziła psycholożka i psychoterapeutka Kamilla Hertmanowska-Maniuk, która ma doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi w Kościele Rzymskokatolickim w ramach współpracy z Fundacją Świętego Józefa. Popołudniowa część konferencji rozpoczęła się dyskusją w grupach, w ramach której uczestnicy rozmawiali o różnych aspektach przeciwdziałania nadużyciom seksualnym. Omawiano różnice między pedofilią a zaburzeniami rozwoju psychoseksualnego i emocjonalnego, sprawę edukacji i budowania zdolności autorefleksji oraz wrażliwości na nadużycia u młodych ludzi. Zwrócono uwagę na osoby w trudniejszej sytuacji rodzinnej, materialnej czy egzystencjalnej oraz na konieczność demitologizacji roli księdza i nauki krytycznego myślenia. Poruszono także temat troski o osoby pokrzywdzone, konieczności konkretnej komunikacji, odsunięcia duchownego od służby w przypadku wykroczenia. Dzień zakończono modlitwą prowadzoną przez ks. Edwina Pecha z Karpacza.

Przeciw mobbingowi

Ostatni dzień rozpoczął się od studium biblijnego prowadzonego przez ks. Łukasza Stachelka z Olsztyna na podstawie Księgi Jonasza. W części wykładowej Zygmunt Dolata poprowadził szkolenie na temat przeciwdziałania nadużyciom władzy i dyskryminacji. Podczas pierwszej części szkolenia, która nawiązywała do ankiet wypełnionych wcześniej przez uczestników, omawiane były zjawiska niepożądane, takie jak nadużycie władzy i różne formy dyskryminacji. Uczestnicy zapoznali się z definicjami i charakterystykami tych problemów oraz przyczynami, dla których takie zachowania mogą mieć miejsce, szczególnie w kontekście struktur kościelnych. Drugą część szkolenia poświęcono tematowi budowania przyjaznego środowiska pracy, różnic między ludźmi, potrzeb psychologicznych pracowników oraz technik budowania dobrych relacji w zespole.

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska