miniatura

Diecezja cieszyńska

W Wiśle-Malince 2 marca 2024 r. odbyła się IV sesja VII kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które przebiegało według materiałów liturgicznych ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie.

Na początku obrad nowi członkowie synodu złożyli ślubowanie. Byli to: ks. Arkadiusz Raszka od 1 marca 2024 r. proboszcz administrator parafii w Dzięgielowie i delegatka z pa-rafii w Czechowicach-Dziedzicach. W dalszej kolejności biskup diecezji przedstawił sprawozdanie za 2023 rok, które wraz ze sprawozdaniami diecezjalnych komisji zostało przyjęte. Kurator diecezjalny Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2023, przedstawiono także protokół komisji rewizyjnej, a następnie synod udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2023. Preliminarz na rok 2024 również został zatwierdzony przez synod.

Podjęto także szereg uchwał dotyczących aktualnych spraw diecezji. Później synodałowie wzięli udział w dyskusji pro-wadzonej przez kuratora diecezji, w której zgłaszali propozycje zmian w przepisach prawnych Kościoła.

Na zakończenie ks. radca Waldemar Szajthauer złożył w imieniu synodu diecezjalnego życzenia bp. Adrianowi Korczago z okazji 35-lecia ordynacji oraz zbliżających się 60. urodzin.


Diecezja katowicka

Czwarta sesja VII synodu diecezji katowickiej odbyła się 2 marca w Katowicach. Rozpoczęła się nabożeństwem w kościele Zmartwychwstania Pańskiego, podczas którego kazanie wygłosił ks. Michał Matuszek, proboszcz administrator parafii w Rybniku.

Obrady odbywały się w budynku parafialnym – w auli Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Po sprawach proceduralnych polegających na powołaniu odpowiednich komisji synodalnych i sekretarzy oraz przyjęciu protokołu poprzedniej sesji, a także porządku obrad, bp Marian Niemiec przedstawił sprawozdanie z działalności rady diecezjalnej i biskupa diecezjalnego w 2023 roku.

Zwierzchnik diecezji mówił o przeprowadzonych wizytacjach w parafiach. Zwrócił uwagę na kilka ważnych wydarzeń z poprzedniego roku. Najważniejszym z nich było XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Krakowie we wrześniu 2023 r. Poinformował, że w 2023 r. jako biskup odbył około 150 spotkań w różnych miejscach i na różnych szczeblach. Wprowadził w 10 parafiach nowe rady parafialne. Przypomniał także, że od kwietnia do października w czwartą niedzielę miesiąca odbywają się nabożeństwa w Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie w drewnianym kościele przeniesionym w 2017 roku z Bytomia-Bobrka.

Po przedstawionym sprawozdaniu odbyła się dyskusja. Synodałowie pytali między innymi o powołanie diecezjalnego wizytatora nauczania kościelnego oraz o zakup mieszkania ze zgromadzonych przez diecezję środków.

Bp Marian Niemiec przedstawił sprawozdanie finansowe, a komisja rewizyjna odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli i zawnioskowała o udzielenie absolutorium radzie diecezjalnej. Synod przyjął sprawozdania i udzielił radzie diecezjalnej absolutorium.

Sprawozdania przedstawili również: dyrektor diecezjalnej diakonii, diecezjalny duszpasterz młodzieży, diecezjalny duszpasterz nauczających w szkółkach niedzielnych, koordynator pracy chórowej, duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny, duszpasterze Straży Granicznej i duszpasterz Służby Więziennej. Zostały także przedstawione działania misyjne na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

Końcową część zdominowała dyskusja na temat wyborów biskupa diecezjalnego. Sesję zakończono modlitwą i błogosławieństwem.

fot. ks. Dariusz S. Chwastek

Diecezja mazurska

W Mikołajkach 2 marca odbył się synod diecezji mazurskiej, który zgromadził duchownych oraz świeckich członków. Rozpoczął się nabożeństwem komunijnym, podczas którego ks. Bogusław Juroszek wygłosił kazanie, a Krzysztof Maria Różański przemówienie spowiednie.

Po nabożeństwie uczestnicy przenieśli się do sali konferencyjnej, gdzie miały miejsce obrady III sesji VII synodu diecezjalnego. Bp Paweł Hause przedstawił sprawozdanie z życia diecezji w 2023 r. Synod przyjął sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i udzielił absolutorium radzie diecezjalnej. Następnie przyjęto preliminarz finansowy na rok 2024.

W dalszej części biskup przedstawił plany związane z obchodami 500 lat Reformacji w regionie w roku 2025. Zostało zaprezentowane także logo związane z planowanym jubileuszem. W dyskusji omówiono kalendarium najważniejszych wydarzeń. Wskazano, że jubileusz ten przypomina również powstanie pierwszego państwa luterańskiego na świecie.

W wolnych wnioskach głos zabrała Urszula Pasławska, która podjęła temat organizacji obozów dla młodzieży na Mazurach.