miniatura

W dniu 29 listopada 2023 r. zakończono remont głównej wieży kościoła ewangelickiego w Pszczynie. Ze względu na zabytkowy charakter przebiegał on pod okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków. W ramach prac, które trwały od kwietnia do listopada 2023 r., wykonano nowy krzyż i odrestaurowano kulę pod krzyżem, w której 18 października 2023 r. umieszczono nową „kapsułę czasu”. Prócz tego wymieniono całe pokrycie z blachy miedzianej, wymieniono więźbę dachową w 40% – pozostała część została odrestaurowana. Odnowiono też elewację wieży od poziomu 9,60 m, na co złożyło się: skucie tynków, naniesienie nowej warstwy tynków, odnowienie gzymsów oraz elementów ozdobnych przy oknach i malowanie.

Pierwszy kościół w Pszczynie wzniesiono w 1746 roku. Po pożarze w 1905 roku trzeba było dom Boży wznosić na nowo (1905-1907), w czym wydatnie pomógł ówczesny książę pszczyński Jan Henryk XV von Hochberg. Przez ponad 100 lat wieża główna i dwie mniejsze wieże od strony rynku nie były remontowane. W 2021 roku wykonano inwentaryzację, z której jasno wynikało, że po pierwsze, krzyż uległ poważnej degradacji od uderzeń piorunów, a po drugie, blacha na dachu po ponad stu latach miała wiele rozszczelnień, co powodowało zaciekanie wody do wewnątrz i niszczenie stolarki.

Zgromadzenie parafialne w styczniu 2022 r. podjęło decyzję o remoncie mniejszych wież w roku 2022 oraz dużej wieży w roku 2023. Pierwszą inwestycję udało się zrealizować przy wsparciu Urzędu Miasta Pszczyny, funduszy powiatowych i wojewódzkich.

Pod koniec 2022 roku złożono w kilku instytucjach wnioski o dotację na remont wieży głównej. Część została zaopiniowana pozytywnie, dzięki czemu roboty mogły ruszyć wiosną 2023 r. Całkowity koszt remontu tego etapu wyniósł ponad 1,8 mln złotych, z czego 60% stanowił wkład własny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie, natomiast 40% pochodziło z dotacji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Śląskiego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starostwa Pszczyńskiego oraz dwóch organizacji z Niemiec: Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, która pozyskała środki finansowe z budżetu Republiki Federalnej Niemiec, a także Fundacji Erika-Simon-Stiftung. „Podsumowując trwający kilka miesięcy projekt, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim dotacjodawcom instytucjonalnym, jak też indywidualnym ofiarodawcom – szczególnie naszym parafianom” – powiedział proboszcz ks. Mirosław Czyż.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023