miniatura

– wkrótce XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL

Przed XIII Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej odbyły się spotkania w regionach, podczas których przygotowano przesłania, dyskutowano o temacie zgromadzenia oraz zapoznano delegatki i delegatów z procedurami obrad.

Gdy uczniowie żyją w strachu

Drugie, po regionach europejskich, spotkanie przygotowawcze dla Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Ameryki Północnej odbyło się w dniach 17-21 kwietnia 2023 r. w Bogocie stolicy Kolumbii. Poprzedziły je spotkania przygotowawcze dla kobiet i młodzieży w dniach od 15 do 16 kwietnia br. Delegatów gościł Ewangelicko-Luterański Kościół Kolumbii.

Jego zwierzchnik ks. Atahualpa Hernandez, nawiązując do historii o niewiernym Tomaszu przyrównał sytuację uczniów, pełnych strachu i niepewności, do realiów panujących w Kościołach Ameryki Łacińskiej. Podkreślił, że Kościół powinien być miejscem dla tych, którzy się boją, wspólnotą, gdzie zamiast osądzania jest towarzyszenie, wspólnotą, która daje i przyjmuje przebaczenie. Zwrócił również uwagę, że obecność zmartwychwstałego Chrystusa nadal wlewa życie w serca współczesnych uczniów Jezusa.

Główny temat z amerykańskiej perspektywy

Przedstawiciele z regionów Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Ameryki Północnej odnieśli się do tematu zgromadzenia z uwzględnieniem lokalnych okoliczności. Wskazano m.in. na problemy metropolii w Ameryce Łacińskiej, z którymi małe parafie nie mogą sobie poradzić. Brakuje liderów, ich szkolenie jest długotrwałe, panuje osamotnienie i anonimowość, parafie doświadczają przemocy, trudności z transportem publicznym, nierówności społecznej. Z tych powodów służba duchownego musi być nakierowana na budowanie relacji i na umożliwianie ludziom spotkania się.

Nie bez znaczenia jest również sympatyzowanie Kościołów z radykalnymi prawicowymi ugrupowaniami politycznymi, co przyczynia się do wewnętrznych podziałów. Dlatego Kościół powinien skupić się na zwiastowaniu Ewangelii, udzielaniu sakramentów, wspieraniu różnorodności i ewangelizacji.

Karaibska specyfika

W kontekście Karaibów wymienione zostały wyzwania takie, jak: migracja, która powoduje odpływ osób z potencjałem intelektualnym, które mogłyby przejmować odpowiedzialność za kraj oraz kryzys ekonomiczny prowadzący do przemocy i powstań. Z kolei brak odpowiedniego przywództwa i korupcja wpływają na dalszą destabilizację krajów. Ponadto kraje Karaibów cierpią na duże zanieczyszczenie wody, a podnoszący się poziom oceanów sprawia, że mogą w ogóle zniknąć z powierzchni ziemi. Pojawia się też nierówność w dostępie do nowych technologii, a sztuczna inteligencja używana w mediach społecznościowych pogłębia podziały między ludźmi. Dlatego Kościół powinien odświeżyć nauczanie na temat sakramentów, jako dynamicznej, tworzącej i pojednawczej siły, elementu jedności z Bogiem, ludzkością i całym stworzeniem. Zwrócono również uwagę, że nadzieja pojawia się, gdy Kościoły nie pozostają obojętne, gdy podążając za Jezusem budują, uczą, podnoszą na duchu, zachęcają, kiedy wybierają życie, działają na rzecz pokoju i ochrony stworzenia.

W dziesiątą rocznicę powstania dokumentu: Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania, Kościoły zdają sobie sprawę, że wiele pracy jest jeszcze do zrobienia. W odpowiedzi na wysoki wzrost opcji fundamentalistycznych w regionie i sytuacji przemocy w Kościołach, istnieje ogromna potrzeba kontynuowania działań na rzecz sprawiedliwości płciowej. Kobiety z obu Ameryk świętowały również 25-lecie ordynacji kobiet w kolumbijskim Kościele luterańskim.

Afrykańskie świadectwo pomimo różnic

Podczas spotkania przygotowawczego, które odbyło się w dniach 8-13 maja 2023 r. w Nairobi stolicy Kenii, delegaci z całego kontynentu afrykańskiego dyskutowali o wyzwaniach, takich jak ubóstwo, zmiany klimatyczne, sprawiedliwość płci, edukacja teologiczna i wolność religijna. Gospodarzami afrykańskiego spotkania były: Kościół Ewangelicko-Luterański w Kenii oraz Kenijski Kościół Ewangelicko-Luterański. Delegaci spotkali się w siedzibie Konferencji Kościołów Afryki w Nairobi, która reprezentuje ponad 140 milionów chrześcijan na całym kontynencie. Spotkanie było poprzedzone spotkaniami delegatów młodzieży i kobiet, którzy omawiali wyzwania, przed którymi wielu z nich stoi w swoich Kościołach i wspólnotach oraz nadzieje na przyszłość.

Prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa z Luterańskiego Kościoła Chrystusowego w Nigerii zwrócił uwagę na trudną sytuację ludzi w swoim kraju i innych częściach Afryki, gdzie chrześcijanie są zmuszani do ucieczki przed prześladowaniami lub atakami na ich życie i środki do życia. Sekretarz generalna ks. dr Anne Burghardt wskazała, że Kościoły afrykańskie, składające świadectwo w sytuacji, gdy różnorodność etniczna i plemienna jest postrzegana zarówno jako wyzwanie, jak też jako atut, mogą stanowić zachęcający przykład tego, jak żyć w jedności – pomimo różnic. W regionie podkreślano, że przeciwstawiając się niesprawiedliwości, Kościół powinien „nieść nadzieję pozbawionym nadziei”. Kościół powinien konsekwentnie kwestionować nierówności i niesprawiedliwości, które rozbijają i wyrządzają krzywdę Ciału Chrystusa. Miłości Boga nie można zmierzyć, ale może być ona widoczna, gdy będziemy traktować się nawzajem z godnością i dążyć do sprawiedliwości. Powołaniem globalnej wspólnoty Kościołów luterańskich jest szerzenie miłości, ale też mówienie w imieniu tych, których pozbawiono głosu, którzy doświadczają ubóstwa i prześladowania ze względu na płeć.

Azjatycka różnorodność a nadzieja

Ostatnie spotkanie przygotowawcze odbyło się w dniach 14-19 czerwca w Kuala Lumpur w Malezji. Poprzedziły je spotkania dla kobiet i młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Luterański w Malezji i Kościół Luterański w Malezji. Malezja jest krajem w przeważającej mierze muzułmańskim (około 60% populacji), a chrześcijanie stanowią nieco ponad 9% ludności. Kościoły azjatyckie funkcjonujące często w kontekście mniejszości, starają się być świadkami Ewangelii i angażują się w służbę diakonijną w wielokulturowym, wielojęzycznym i wieloreligijnym społeczeństwie. Z tego względu temat zgromadzenia Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja wybrzmiał w tym miejscu szczególnie. Jak podkreśliła sekretarz generalna, gdy ludzkie ciała są klasyfikowane według kasty, koloru skóry, religii, kultury, pochodzenia etnicznego lub płci, mogą zostać odrzucone. Może to prowadzić do sytuacji, w której ludzie nie postrzegają siebie nawzajem jako rodzeństwa stworzonego na obraz Boga. Odniosła się też do kolonizacji krajów azjatyckich w XVI wieku, wskazując, jakże ważne jest, aby uczyć się z historii.

Podczas spotkania świętowano 10-lecie dokumentu Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania. Ks. dr Marcia Blasi, koordynatorka Programów ds. Sprawiedliwości Między Płciami i Wzmacniania Pozycji Kobiet podkreśliła, że dziesięć lat po opublikowaniu tych zasad, ich wdrażanie na wszystkich poziomach kościelnych pozostaje priorytetem. Kolejnym elementem jest przygotowanie i wspieranie kobiet w gremiach decyzyjnych, edukowanie kobiet i dziewcząt oraz mężczyzn i chłopców w kierunku budowania relacji sprawiedliwych ze względu na płeć oraz szkolenie teologiczne.

Zaproszenie do Polski

W trakcie spotkań przygotowawczych zaprezentowano również Polskę, miasto zgromadzenia Kraków i Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, który jest gospodarzem zgromadzenia. Przedstawicielki Komitetu Krajowego Organizacji Zgromadzenia, Anna Wrzesińska w Bogocie, Zofia Niemczyk w Nairobi i Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska w Kuala Lumpur, zaprosiły delegatki i delegatów do Polski.

AGT

Kuala Lumpur, Malezja

zdjęcia: https://2023.lwfassembly.org/

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2023