miniatura

– europejskie spotkanie przygotowawcze

W dniach 21-24 marca 2023 r. w Mansfield College w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii odbyło się pierwsze regionalne spotkanie przygotowawcze przed XIII Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej zaplanowanym na wrzesień tego roku. Zgromadziło ono ponad stu delegatów z Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) z całej Europy.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali: zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz dyrektor konsystorza Ewa Śliwka, którzy są także delegatami na Zgromadzenie Ogólne, koordynatorka ds. kontaktów międzynarodowych Anna Wrzesińska, członek Rady ŚFL prof. Jerzy Sojka oraz rzecznik Kościoła i pisząca te słowa Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, regionalna koordynatorka programów ŚFL ds. sprawiedliwości między płciami i wzmacniania pozycji kobiet.

Gospodarzem spotkania przygotowawczego był Kościół Luterański w Wielkiej Brytanii, a nabożeństwo otwierające poprowadzili m.in. pochodzący z Polski ks. Paulina Hławiczka-Trotman i bp Walter Jagucki oraz wiceprezydenci trzech europejskich regionów ŚFL: abp Antje Jackelen ze Szwecji, superintendentka ks. Astrid Kleist z Niemiec i abp Urmas Viilma z Estonii. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii bp Tor Berger Jørgensen.

Dzień wcześniej spotkali się delegaci młodzieżowi. Młodzi ludzie zauważyli, że w wielu Kościołach członkowskich ich głosy są nadal pomijane w rozmowach na temat teologii, liturgii, kierunków działań Kościołów. Wskazali, że pandemia spowodowała praktyczne włączenie się młodych m.in. w organizację nabożeństw internetowych. Jednak młodzi delegaci chcieliby, aby ich teologiczna refleksja była traktowana równie poważ-nie, jak ich umiejętności techniczne. Wskazali, że we wrześniu w Krakowie będą podkreślać właśnie niezbędność współpracy z młodymi ludźmi w Kościołach oraz potrzebę sprawiedliwości klimatycznej.

W Oksfordzie Maryssa Camado i Anna Wrzesińska przedstawiły szczegóły dotyczące kwestii organizacyjnych i przygotowań do zgromadzenia w Krakowie.

Podczas spotkania delegaci dyskutowali nad bieżącą sytuacją w trzech europejskich regionach, ze szczególnym uwzględnieniem agresji Rosji i działań, jakie Kościoły członkowskie podjęły na rzecz napadniętej Ukrainy. Pokazane zostały działania pomocowe ŚFL, w tym projekty realizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. O doświadczeniach wojny w Ukrainie opowiedział bp Pavlo Shvarts, zwierzchnik Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy.

Sekretarz generalna ŚFL ks. Anne Burghardt zwracając się do delegatów podkreśliła, że założona w 1947 roku jako „projekt pokojowy” ŚFL połączyła Kościoły, które wcześniej stały po przeciwnych stronach linii frontu. Przypomniała cztery obszary działania ŚFL: wsparcie uchodźców, dialog teologiczny, współpracę ekumeniczną i działalność misyjną. Zwróciła uwagę, że kluczowym zadaniem stojącym przed delegatami zgromadzenia, jest to, jak zapewnić równowagę pomiędzy tymi czterema aspektami oraz jak słuchać, wysłyszeć i zrozumieć prawdziwe pytania i obawy współczesnych ludzi w ich Kościołach.

Różnorodność ŚFL była widoczna podczas spotkania przygotowawczego w sprawozdaniach przygotowanych przez wiceprzewodniczących trzech regionów europejskich (w ŚFL Europa podzielona jest na trzy regiony: Europa środkowo-zachodnia, Europa środkowo-wschodnia oraz kraje nordyckie – przyp. red.). Wspólne okazały się obawy dotyczące kryzysu klimatycznego, wpływu pandemii COVID-19 i malejącej liczby członków Kościołów. Niepokojący jest także wzrost przemocy domowej po pandemii oraz przemocy uwarunkowanej względami płci. Zauważalne jest również pewne wycofanie w kwestii praw człowieka i społecznej sprawiedliwości płci. Ta tendencja wspierana bywa przez niektórych zwierzchników religijnych. Wojna naznaczyła region Europy Wschodniej, a malejąca liczba wiernych sprawia, że coraz częściej rodzi się pytanie o rolę i misję chrześcijan w świeckim społeczeństwie. Wśród zadań dla Kościołów wyłania się też rozwijanie świadomości wokół kwestii zdrowia psychicznego i roli, jaką może to odegrać w budowaniu wzajemnej troski pomiędzy ludźmi.

W posłaniu końcowym delegaci Kościołów zgromadzeni w Oksfordzie zachęcili do poszukiwania wiarygodnej i przemieniającej nadziei. Podkreślili również potrzebę znalezienia nowych sposobów bycia Kościołem oraz budowania pokoju w dzisiejszych czasach.

U góry (od lewej): bp Jerzy Samiec, Jerzy Sojka, Ewa Śliwka, ks. Paulina Hławiczka-Trotman, Anna Wrzesińska, bp Walter Jagucki

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2023