miniatura

Koniec roku kościelnego, adwent i świąteczny czas to dla wielu z nas okres refleksji nad życiem. Nad tym, co naprawdę ważne i co moglibyśmy w nim zmienić lub naprawić. Zastanawiamy się wtedy także – a może przede wszystkim – nad obecnością Boga w naszym codziennym życiu. Czy ją dostrzegamy? Czy bierzemy pod uwagę Jego wolę?

Minione lata pandemii i miesiące toczącej się tuż za granica wojny, to właśnie taki szczególny czas. Zagrożenie dla zdrowia i życia naszego i naszych bliskich, zapewne wzbudziło przemyślenia, ile zawdzięczamy Panu Bogu. I nad tym, jak On w naszym życiu działa, jak ratował, bronił i prowadził – w jasne dni i w czas trwogi.

Zapraszamy do podzielenia się tymi refleksjami w formie pisemnych wypowiedzi i do nadsyłania ich do redakcji jako prac konkursowych. Może natchną one także innych czytelników do osobistych przemyśleń czy rozrachunków z sobą?

Doświadczenia związane z pandemią mogą być wiodące, ale nie trzeba się do nich ograniczać. Bożą opiekę odczuwamy przecież w różnych momentach życiowych. Czasem w stronę Wszechmogącego zwracamy się dopiero w trudnych chwilach, bo taka nasza ludzka natura. Z prośbą o pomoc, ale też z wdzięcznością za otrzymane wskazówki, okazane wsparcie i łaskę. Czasem Boże prowadzenie uświadamia nam pieśń śpiewana w kościele, czasem wybrany werset z przewodnika Z Biblią na co dzień lub lektura fragmentu Pisma Świętego. Ale może to być całkiem prozaiczne zdarzenie, widok lub rozmowa.

W nadesłanych pracach nie chodzi o opisanie całego swojego życia, tylko o wybranie jednego lub dwóch jego istotnych momentów, w których poczuliśmy wyraźnie, że Bóg jest, wspiera, chroni, prowadzi. Tak jak w zacytowanej w tytule konkursu pieśni 290 ze Śpiewnika ewangelickiego śpiewanej na zakończenie nabożeństwa w ewangelickich kościołach w Polsce.

Regulamin  konkursu

  1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
  2. Nadesłane teksty, które nigdzie dotąd nie były publikowane, nie mogą przekroczyć objętości 8000 znaków, czyli do 4 stron standardowego maszynopisu.
  3. Prace oznaczone godłem, czyli pseudonimem (bez podawania nazwiska autora) należy przysyłać na adres: Wydawnictwo Augustana, pl. ks. M. Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała. Jednocześnie w zamkniętej kopercie opatrzonym tym samym godłem (pseudonimem) należy podać dane autora (imię i nazwisko, parafię, adres zamieszkania z kodem pocztowym, e-mail, telefon do kontaktu). W kopercie z danymi osobowymi powinno znaleźć się też oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję wszystkie warunki regulaminu” opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  1. Termin nadsyłania prac: do 1 marca 2023 roku. Obowiązuje data stempla pocztowego. Termin został przedłużony do 31 marca 2023 roku.
  2. Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny. Zostanie on ogłoszony na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” i na www.zwiastun.pl. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody: publikację tekstu oraz nagrody rzeczowe.
  3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora o posiadaniu do tej pracy praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez autora na opublikowanie jego imienia i nazwiska, a także umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych wydawnictwa oraz ich przetwarzanie do celów związanych z konkursem (z zachowaniem prawa autora do wglądu do własnych danych i ich poprawiania).
  4. Wydawnictwo Augustana zastrzega sobie prawo do bezpłatnego i bezterminowego wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” w wydaniu papierowym i cyfrowym oraz w innych publikacjach Wydawnictwa Augustana w formie drukowanej lub cyfrowej.