miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie.

Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne.

Luterański zjazd rodzinny w Helsinkach

„Udział w takim zjeździe należy zawsze do głębokich przeżyć. Duchowa ojczyzna, jaką jest dla luteran ten odłam ogólnej rodziny chrześcijańskiej, który nazywamy luteranizmem, staje się w takich chwilach czymś nieomal uchwytnym, konkretnym, widzialnym. Mimo przebogatej różnorodności – jedność. Jedność oparta na jednakowym pojmowaniu Ewangelii i sakramentów, a więc jedność wiary i wyznania. Jakże słusznie powiada nasza główna księga wyznaniowa, Wyznanie augsburskie, iż »do prawdziwej jedności Kościoła wystarcza zgoda w nauce Ewangelii i udzielaniu sakramentów« i że »nie jest konieczne, aby wszędzie były jednakowe tradycje, obrządki lub ceremonie ustanowione przez ludzi«. (…)

Zjazdowi w Helsinkach nadały szczególne piętno dwa fakty: oficjalny luterański charakter kraju, w którym się zjazd odbywał, oraz wybitna rola, jaką odgrywało w czasie zjazdu nabożeństwowe życie.

Finlandia jest w 92% krajem luterańskim. Powiązanie Kościoła z państwem jest tu różnorodne i głębokie. Ten właśnie fakt sprawił, iż Walne Zgromadzenie Federacji w Helsinkach nabrało charakteru narodowego. Znalazło to wyraz w rozmaitych szczegółach. Zgromadzenie odbywało się w uniwersytecie; poczta fińska wydała z okazji zjazdu dwa znaczki pocztowe, nawiązujące do hasła pod jakim się zjazd odbywał: »Chrystus dzisiaj«. Przebieg zjazdu, począwszy od nabożeństwa inauguracyjnego w katedrze poprzez cały czas plenarnych obrad aż do zakończenia, nadawany był bez przerwy przez telewizję; radio nadawało stałe komunikaty z przebiegu obrad, gazety zamieszczały o nich obszerne wiadomości, najwyższy zaś dostojnik państwa, prezydent dr U. Kekkonen kilkakrotnie włączył się aktywnie do programu Zgromadzenia, wygłaszając jednego wieczoru obszerne przemówienie na otwartym dla szerszej publiczności zebraniu. W ten sposób brała w tym luterańskim zjeździe rodzinnym udział cała oficjalna i nieoficjalna Finlandia. (…)

Walne Zgromadzenie w Helsinkach przyjęło na członków 11 nowych Kościołów, m.in. luterańskie Kościoły w Estonii i na Łotwie. Zgodnie ze statutem wybrało też ono nowe władze na najbliższe sześciolecie. Prezydentem został wybrany ks. dr F. A. Schiotz (czytaj: Szoc), zwierzchnik Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego. (…) Zgromadzenie wybrało też nowy Komitet Wykonawczy (Zarząd), do którego wchodzi oprócz prezydenta dziewiętnastu członków. Do Zarządu powołany został z Polski ks. bp dr A. Wantuła, którego wybrano drugim wiceprezydentem Federacji. Na stanowisko pierwszego wiceprezydenta wybrany został biskup Helsinek, M. Simojoki”. 

W., „Zwiastun” nr 18/1963

Rezolucje Walnego Zgromadzenia
Światowej Federacji Luterańskiej w Helsinkach

„Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej obradujące w Helsinkach –

  • wita z ulgą i nadzieją podpisanie układu o wstrzymaniu prób z bronią jądrową w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą;
  • modli się o to, aby ten układ stał się wydarzeniem torującym drogę dla bardziej przyjaznych stosunków między narodami na podstawie wzajemnej szczerości i wzajemnego zaufania, oraz spowodował dalsze kroki w kierunku rozbrojenia;
  • daje wyraz przekonaniu, iż pokój między narodami na podstawie wolności i sprawiedliwości jest wolą Bożą odnośnie do ludzkości;

(…) Dzieło pojednania Jezusa Chrystusa zostało dokonane dla pojednania wszystkich ludzi z Bogiem i między sobą. Pomimo to zatruwają nadal stosunki międzyludzkie obłęd rasistowski i rasowe dyskryminacje. Żadna część świata nie jest od nich wolna. Otwarta i ukrywana dyskryminacja ze względu na kolor skóry, rasę czy religię – do czego należy również zaliczyć antysemityzm – przenika dzisiejsze społeczeństwa. Czwarte Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej potępia wszystkie tego rodzaju przejawy jako jawne zło. Są one bowiem przeciwne woli miłującego Boga, który stworzył wszystkich ludzi, aby byli braćmi w prawdziwym tego słowa znaczeniu”. 

„Zwiastun” nr 19/1963

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2023