miniatura

Koniec roku kościelnego, adwent i świąteczny czas to dla wielu z nas okres refleksji nad życiem. Nad tym, co naprawdę ważne i co moglibyśmy w nim zmienić lub naprawić. Zastanawiamy się wtedy także – a może przede wszystkim – nad obecnością Boga w naszym codziennym życiu. Czy ją dostrzegamy? Czy bierzemy pod uwagę Jego wolę?

Minione lata pandemii i miesiące toczącej się tuż za granica wojny, to właśnie taki szczególny czas. Zagrożenie dla zdrowia i życia naszego i naszych bliskich, zapewne wzbudziło przemyślenia, ile zawdzięczamy Panu Bogu. I nad tym, jak On w naszym życiu działa, jak ratował, bronił i prowadził – w jasne dni i w czas trwogi.

Zapraszamy do podzielenia się tymi refleksjami w formie pisemnych wypowiedzi i do nadsyłania ich do redakcji jako prac konkursowych. Może natchną one także innych czytelników do osobistych przemyśleń czy rozrachunków z sobą?

Doświadczenia związane z pandemią mogą być wiodące, ale nie trzeba się do nich ograniczać. Bożą opiekę odczuwamy przecież w różnych momentach życiowych. Czasem w stronę Wszechmogącego zwracamy się dopiero w trudnych chwilach, bo taka nasza ludzka natura. Z prośbą o pomoc, ale też z wdzięcznością za otrzymane wskazówki, okazane wsparcie i łaskę. Czasem Boże prowadzenie uświadamia nam pieśń śpiewana w kościele, czasem wybrany werset z przewodnika Z Biblią na co dzień lub lektura fragmentu Pisma Świętego. Ale może to być całkiem prozaiczne zdarzenie, widok lub rozmowa.

W nadesłanych pracach nie chodzi o opisanie całego swojego życia, tylko o wybranie jednego lub dwóch jego istotnych momentów, w których poczuliśmy wyraźnie, że Bóg jest, wspiera, chroni, prowadzi. Tak jak w zacytowanej w tytule konkursu pieśni 290 ze Śpiewnika ewangelickiego śpiewanej na zakończenie nabożeństwa w ewangelickich kościołach w Polsce.

Regulamin  konkursu

  1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
  2. Nadesłane teksty, które nigdzie dotąd nie były publikowane, nie mogą przekroczyć objętości 8000 znaków, czyli do 4 stron standardowego maszynopisu.
  3. Prace oznaczone godłem, czyli pseudonimem (bez podawania nazwiska autora) należy przysyłać na adres: Wydawnictwo Augustana, pl. ks. M. Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała. Jednocześnie w zamkniętej kopercie opatrzonym tym samym godłem (pseudonimem) należy podać dane autora (imię i nazwisko, parafię, adres zamieszkania z kodem pocztowym, e-mail, telefon do kontaktu). W kopercie z danymi osobowymi powinno znaleźć się też oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję wszystkie warunki regulaminu” opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  1. Termin nadsyłania prac: do 1 marca 2023 roku. Obowiązuje data stempla pocztowego.
  2. Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny. Zostanie on ogłoszony na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” i na www.zwiastun.pl. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody: publikację tekstu oraz nagrody rzeczowe.
  3. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora o posiadaniu do tej pracy praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez autora na opublikowanie jego imienia i nazwiska, a także umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych wydawnictwa oraz ich przetwarzanie do celów związanych z konkursem (z zachowaniem prawa autora do wglądu do własnych danych i ich poprawiania).
  4. Wydawnictwo Augustana zastrzega sobie prawo do bezpłatnego i bezterminowego wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” w wydaniu papierowym i cyfrowym oraz w innych publikacjach Wydawnictwa Augustana w formie drukowanej lub cyfrowej.