miniatura

W dniach 9-10 września 2022 roku w Ustroniu jubileusz 25 lat obchodziło Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W sobotę 9 września uroczystość w ustrońskim amfiteatrze prowadzili Mariusz Pasterny oraz Radosław Kremzer. Modlitwę rozpoczynającą obchody zmówił biskup Kościoła Jerzy Samiec, który w imieniu Kościoła podziękował za dotychczasową działalność i złożył życzenia dalszej owocnej służby. Na muzyczną część jubileuszu składały się koncerty zespołów Pastores oraz Duo Performance, a także wokalistki Beaty Bednarz. W trakcie obchodów wspomniano, że to zmarły w 2020 r. proboszcz ks. Piotr Wowry wraz z żoną Kariną Wowry zauważyli potrzebę wyjścia naprzeciw osobom niepełnosprawnym, co zaowocowało powstaniem w 1998 roku tego stowarzyszenia. Jego obecna prezes Karina Wowry podziękowała wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie.

Wręczono także specjalne dyplomy: Członka Honorowego oraz Członka Wspierającego Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta. Otrzymali je: Wanda Falk – dyrektor Diakonii Polskiej, Przemysław Korcz – burmistrz Ustronia, Ewa i Adrian Jaschkowitz, Halina Makula i ks. Tadeusz Makula, Marcin Janik – przewodniczący Rady Miasta Ustroń, a zarazem kurator ewangelickiej parafii w Ustroniu, ks. Dariusz Lerch – proboszcz tej parafii, Ewa Pawłowska – prezes Fundacji „Integracja”, lek. med. Ewa Śliwka, ks. radca Marek Londzin – dyrektor diakonii diecezji cieszyńskiej, Bronisław Szturc, Dariusz Gierdal, Regina Bogaczyk.

Sobotnia część świętowania zakończyła się modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez biskupa diecezji cieszyńskiej Adriana Korczago, który w swym przemówieniu podkreślił, że „to była w całym naszym Kościele na tamte czasy pionierska aktywność”. Zaznaczył również, że spotkania te zawsze miały niezwykle rodzinny charakter i cechowała je różnorodność wynikająca z bogatej palety pomysłów.

W niedzielę odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele w Ustroniu. Prowadzili je proboszcz ks. Dariusz Lerch oraz prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, który swoje kazanie oparł na przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Szczególnym apelem, jaki duchowny wystosował do słuchaczy, były słowa Jezusa: „Idź i ty czyń podobnie” (Łk 10,37). Biskup życzył, aby serca chrześcijan nigdy nie były obojętne na ludzkie potrzeby.

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniły Justyna Gazda grą na organach, skrzypaczka Marlena Janik oraz wokalistka Estera Tomaszko.   


Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta

Początkiem działalności stowarzyszenia było zorganizowanie punktu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. W celu jeszcze lepszego otoczenia opieką ludzi słabych i potrzebujących powołano stowarzyszenie. Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w styczniu 1998 roku w filiale w Polanie. Dnia 11 grudnia 2001 roku organizację zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

Do nazwy zostały wpisane imiona dwóch biblijnych postaci. Kobiety te są przedstawicielkami dwóch kierunków chrześcijańskiej pobożności wynikającej ze słuchania Słowa Bożego. Chrześcijanin, który pragnie naśladować Chrystusa musi być stale w społeczności Słowa Bożego i modlitwy ze swoim Panem. Wiara czynna w miłości zaś jest diakonią w praktycznym naśladowaniu Chrystusa.

Celami działalności stowarzyszenia są: udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym; rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji, i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej; okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci; umacnianie rodziny; ochrona zdrowia oraz walka z objawami patologii społecznej; krzewienie gospodarności i etosu pracy; inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa; zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji; wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi i samopomoc koleżeńska. Obecnie stowarzyszenie mieści się w Ewangelickim Centrum Aktywności Lokalnej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.

Więcej zdjęć: cieszynska.luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2022