miniatura

Diecezja cieszyńska

W Bielsku-Białej 12 marca 2022 roku odbyła się 10. sesja VI kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem, w którym kazanie wygłosił bp Adrian Korczago. Czynny udział w nabożeństwie wzięli synodałowie: ks. radca Waldemar Szajthauer, ks. Mateusz Mendroch, Andrzej Cieślar, wiceprezes konsystorza Adam Pastucha, radczyni Krystyna Penkała, Leszek Podżorski, Danuta Szczypka oraz uczestniczka konkursu biblijnego Nadina Broda.

W trakcie nabożeństwa wręczono dyplomy uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. W związku z tym, że była to ostatnia sesja obecnej kadencji synodu diecezji bp Adrian Korczago wraz z kuratorem diecezji Tomaszem Bujokiem wręczył synodałom okolicznościowy list zawierający podziękowania za ich pięcioletnią służbę.

Po nabożeństwie, w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja odbyły się obrady synodu, podczas których zaprezentowano: sprawozdanie biskupa z życia diecezji za rok 2021, które wraz z przesłanymi wcześniej sprawozdaniami poszczególnych komisji diecezjalnych zatwierdzono poprzez głosowanie. Przedstawiono także sprawozdanie finansowe diecezji za 2021 rok, a na wniosek komisji rewizyjnej sprawozdanie to zatwierdzono oraz udzielono absolutorium radzie diecezjalnej za działalność w 2021 roku. Podczas obrad omawiano również kwestię pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Diecezja katowicka

W Katowicach 12 marca 2022 roku odbyła się 10. sesja VI kadencji synodu diecezji katowickiej. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem z Komunią Świętą w katowickim kościele, podczas którego kazanie wygłosił ks. Łukasz Ostruszka – nowy proboszcz w parafii w Krakowie. W czasie nabożeństwa wręczono nagrody uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” oraz diecezjalne nagrody – Róże Lutra.

W tym roku kapituła nagrody uhonorowała Marię i Czesława Czudków z Gliwic za wielopłaszczyznową pełną zaangażowania służbę w Kościele i lokalnej społeczności parafialnej, która przyniosła i przynosi wiele dobrych owoców, a także Michała Cieślara z Rybnika za opracowanie i przygotowanie do publikacji historii parafii w Rybniku oraz wielki wkład pracy w życie i działalność parafii, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej.

Po nabożeństwie synodałowie przeszli do należącego do parafii budynku Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, gdzie obrady prowadził bp Marian Niemiec oraz ks. radca Henryk Reske. Synod przyjął sprawozdania za miniony rok oraz udzielił absolutorium radzie diecezjalnej. W dalszej części obrad sprawozdania duszpasterstw i komisji stały się impulsem do dyskusji oraz wymiany doświadczeń z radzenia sobie z obecną sytuacją, z jednej strony pandemii, a z drugiej wojny w Ukrainie i zaangażowania parafii w pomoc uchodźcom. Synodałowie wyrazili pełne poparcie i chęć działania we wszystkich inicjatywach mających nieść pomoc i wsparcie dla ludzi mierzących się z życiowym dramatem i koniecznością opuszczenia swoich domów i swojego kraju.

Diecezja wrocławska

W auli Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu 12 marca 2022 roku odbyła się 15. sesja VI kadencji synodu diecezji wrocławskiej. Była ona sesją sprawozdawczą. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym prowadzonym przez ks. Cezarego Królewicza. W kazaniu nawiązującym do modlitwy Jezusa w Getsemane odnosząc się do aktualnej sytuacji ks. Królewicz zauważył m.in.: „Dzisiaj w tak trudnej sytuacji życiowej bardzo wielu ludzi, ze wszech miar skomplikowanej rzeczywistości, nie tyle zagraża nam sen, bo ten spędza nam z oczu zarówno niekończąca się pandemia, drożyzna, ogromne deficyty demokracji jak i wreszcie trwająca wojna w Ukrainie. Bardziej zagraża nam obojętność jako swoista forma snu. Naszą potężną bronią przeciwko obojętności jest właśnie modlitwa i płynąca z niej wiara czynna w miłości”.

W drugiej części obrad bp Waldemar Pytel na wstępie wspomniał zmarłego w styczniu ks. Dariusza Lika, proboszcza parafii w Zielonej Górze. Sprawozdania za rok 2021 rozpoczęły się od zaprezentowanego w formie multimedialnej sprawozdania biskupa diecezji. Również sprawozdanie z parafialnej działalności diakonijnej przedstawione zostało w formie multimedialnej. Członkowie synodu zapoznali się z także ze wszystkimi pozostałymi sprawozdaniami poszczególnych duszpasterstw. Część członków synodu uczestniczyła w obradach poprzez transmisję online.

Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz preliminarz budżetowy na rok bieżący. Udzielono również absolutorium radzie diecezjalnej. W czasie obrad wręczono nagrody uczestniczkom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” pochodzącym z parafii w Gorzowie Wielkopolskim. W wolnych wnioskach przekazane zostały m.in. zaproszenia do udziału: w czerwcowych Łużyckich Dniach Kościoła, które odbędą się w Görlitz, w Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin w Karpaczu oraz na wrześniowe obchody 500 lat Reformacji w Legnicy.

XCK

Diecezja pomorsko-wielkopolska

W Koninie 19 marca 2022 roku obradował synod diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Dziesiąta sesja VI kadencji synodu rozpoczęła się od nabożeństwa spowiednio-komunijnego w kościele Świętego Ducha w Koninie. Nabożeństwo poprowadzili: bp Marcin Hintz, który wygłosił kazanie, ks. radca Janusz Staszczak, który poprowadził spowiedź oraz ks. Dawid Mendrok i ks. Waldemar Wunsz, którzy poprowadzili liturgię. Kolektę z nabożeństwa w całości przeznaczono na rehabilitację ks. Dawida Barona, byłego wikariusza diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady synodu, gościnnie w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie. Wiosenna sesja ma charakter przede wszystkim sprawozdawczy. Synodałowie na wstępie zapoznali się ze sprawozdaniami diecezjalnych duszpasterzy środowiskowych za ubiegły rok. Ze swojej służby oraz z działalności relacje kolejno zdali: duszpasterz motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, diecezjalny duszpasterz młodzieży – ks. Karol Niedoba oraz dyrektor diecezjalnej diakonii – ks. Wojciech Froehlich. Informacje ze swojej działalności przekazali również kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, służący na terenie diecezji. Ks. mjr Tomasz Wola mówił także o sytuacji na granicy z Białorusią.

Relację ze swojej działalności zdała także rada diecezjalna. Swoje sprawozdanie za rok 2021 przedstawił bp Marcin Hintz. Biskup diecezji zapoznał synodałów także ze statystykami diecezji oraz poszczególnych parafii. Następnie podsumowanie działalności rady diecezjalnej w roku 2021 przedstawiła kurator diecezji Izabela Główka-Sokołowska. Synod zapoznał się także ze sprawozdaniem finansowym oraz z protokołem diecezjalnej komisji rewizyjnej. Radzie diecezjalnej udzielono absolutorium za 2021 rok oraz przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2022.

Kolejnym punktem obrad była sytuacja związana z wojną w Ukrainie i kryzysem uchodźczym. Rada diecezjalna przekazała synodałom informacje na temat pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy prowadzonej przez Kościół, Diakonię Polską oraz poszczególne parafie diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Na zakończenie omówiono planowane wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem diecezjalnego zjazdu chórów, który odbędzie się w maju po dwuletniej przerwie.

Była to ostatnia sesja synodu w obecnym składzie. Wybory do synodu odbędą się najpóźniej jesienią i w nowym składzie synod diecezjalny zostanie zwołany ponownie za rok.

Marcin Rayss

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2022