miniatura

W dniach 18-23 czerwca 2021 roku odbyło się doroczne posiedzenie Rady Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), a więc najwyższego gremium decyzyjnego ŚFL w okresie między jej Zgromadzeniami Ogólnymi. Ze względu na sytuację pandemiczną odbyło się ono online. Ten sposób obradowania znacząco skrócił dostępny czas obrad, ze względu na fakt, że poszczególni członkowie Rady ŚFL łączyli się z różnych części świata i różnych stref czasowych. To spowodowało, że Rada ŚFL w tym roku skupiła się jedynie na kluczowych zagadnieniach oraz zajęła się formalnościami, które musi dopełnić, by możliwe było bezproblemowe działanie tej organizacji.

Najważniejsza decyzja, przed jaką stanęła Rada ŚFL, był wybór nowego sekretarza generalnego. Jego konieczność wynikała z decyzji dotychczasowego sekretarza ks. dr. Martina Junge, który po 11 latach pełnienia tej służby zdecydował się ustąpić z końcem października 2021 roku. Decyzja ta ogłoszona została wiosną 2020 roku. We wrześniu ubiegłego roku Rada ŚFL, na nadzwyczajnym posiedzeniu, określiła wytyczne odnośnie stanowiska sekretarza generalnego i wymogów, jakie powinni spełnić kandydaci, a także powołała komisję ds. poszukiwania kandydata. Do tej ostatniej spływały aplikacje, a jej zadaniem było bliższe przyjrzenie się kandydatom i przedstawienie ostatecznie Radzie ŚFL dwóch z nich. W dniu 10 czerwca br. radzie zaprezentowali się dwaj wybrani kandydaci: ks. Anne Burghardt z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Estonii oraz ks. dr Kenneth Mtata z Ewangelicko-Luterański Kościoła w Zimbabwe. Po prezentacjach oraz odpowiedziach na pytania formułowane przez poszczególne regiony ŚFL odbyło się głosowanie. Kolejną sekretarz generalną została ks. Anne Burghardt. Zyskała ona poparcie 28 z 48 obecnych i uprawnionych do głosowania członków rady.

W przemówieniu, w którym przyjęła wybór stwierdziła: „Z pokorą przyjmuję ten wielki zaszczyt i jestem głęboko wdzięczna za zaufanie, jakim obdarzyli mnie członkowie rady. Przyjmując tę szczególną odpowiedzialność we wspólnocie, modlę się o przewodnictwo Ducha Bożego. Cieszę się, że mam możliwość pracy z radą, z Kościołami członkowskimi i z różnymi partnerami, w czasie gdy ŚFL kontynuuje swój udział w holistycznej Bożej misji. Niech Bóg pobłogosławi naszą wspólnotę, aby była błogosławieństwem dla całego Kościoła i dla świata”.

Prezydent ŚFL abp dr Panti Filibus Musa pogratulował ks. Burghardt, która: „Podejmie istotną rolę w kierowaniu naszą globalną wspólnotą Kościołów, pomagając kształtować jej nieustanną podróż i dawać świadectwo Ewangelii, pracując na rzecz pokoju, sprawiedliwości i pojednania. Ksiądz Burghardt wnosi na to stanowisko swoje cenne doświadczenie i dary, nie mogę się doczekać współpracy z nią”.

Nowa sekretarz generalna jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, a także pierwszym przedstawicielem Kościołów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas kierowała departamentem rozwoju w Instytucie Teologicznym Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Estonii oraz była doradczynią w zakresie stosunków międzynarodowych i ekumenicznych. W Instytucie Teologicznym zajmowała się rozwojem luterańskiej tożsamości i edukacji teologicznej rozumianej jako integralna część rozwoju Kościoła. Ks. Burghardt ma także bogate doświadczenie w strukturach ŚFL. W latach 2013-2018 pełniła funkcję sekretarza naukowego ds. ekumenizmu w biurze ŚFL w Genewie. Ks. Burghardt była również koordynatorem merytorycznym Dwunastego Zgromadzenia ŚFL, które odbyło się w 2017 roku w Windhuk, w Namibii. Ma także doświadczenie ekumeniczne poza ŚFL, między innymi jako członek władz Konferencji Kościołów Europejskich.

Ks. Burghardt ma 45 lat. Studiowa-ła teologię na Uniwersytecie w Tartu w Estonii, na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg w Niemczech oraz na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Jest magistrem teologii, a obecnie kończy studia doktoranckie w zakresie liturgiki prawosławnej. Jest żoną ks. Arnda Matthiasa Burghardta, również ordynowanego duchownego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Estonii. Mają dwoje dzieci.

Na posiedzeniu również przedyskutowano i zatwierdzono raport sekretarza generalnego oraz audyt z wykonania budżetu za rok 2020, a także raporty Komisji Rady ds. Służby Światu, nadzorującej diakonijne działania ŚFL. Przyjęto budżet na rok 2022. Przedmiotem dyskusji były także wyzwania związane z zachowaniem finansowej stabilności ŚFL.

Wśród kluczowych kwestii, które znalazły swoje miejsce w ograniczonym formacie online, były także przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego w Krakowie w 2023 roku. Przyjęto raport komisji ds. planowania zgromadzenia w Krakowie w 2023 roku. Jej przewodniczący bp Tamas Fabiny z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła na Węgrzech podkreślił w nim, że będzie to drugie zgromadzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczne pozytywne wspomnienia członków rady z osobistego uczestnictwa w zgromadzeniu w Budapeszcie w 1984 r. stworzyły dobry klimat rozmowy o zbliżającym się spotkaniu w Krakowie. Akcent oczekiwania na spotkanie w Polsce stał się jednym z istotnych motywów tegorocznego spotkania rady. By stało się to możliwe, rada powołała także komisję ds. planowania życia nabożeństwowego na zgromadzeniu.

Jerzy Sojka,

na podstawie lutheranworld.org oraz luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2021