miniatura

Diecezja cieszyńska

W sobotę 22 maja 2021 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się wiosenna sesja synodu diecezji cieszyńskiej, która miała się odbyć 20 marca, ale ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce została przeniesiona na maj.

Zebranych powitał zwierzchnik diecezji bp Adrian Korczago. Następnie przekazał głos ks. dr. Grzegorzowi Olkowi, który wygłosił wykład pt. „Albowiem końcem zakonu jest Chrystus” – Pawłowe przedstawienie dwóch sprawiedliwości w Rz 10 jako wyzwanie dla ewangelików w XXI wieku?

W kolejnej części spotkania przyjęto porządek sesji, a ślubowanie złożył nowy członek synodu ks. Mateusz Mendroch, wikariusz parafii w Cieszynie. Powołano też sekretarzy i komisję skrutacyjną.

W dalszej części obrad bp Adrian Korczago zaprezentował sprawozdanie z życia diecezji w 2020 roku, które wraz z przesłanymi wcześniej sprawozdaniami poszczególnych komisji diecezjalnych zatwierdzono poprzez głosowanie. Kurator diecezji Tomasz Bujok przedstawił sprawozdanie finansowe za 2020 rok, które zatwierdzono, a następnie udzielono absolutorium radzie diecezjalnej za działalność w 2020 roku.

Następnie kurator diecezji przedstawił uchwałę przygotowaną przez radę diecezjalną o nowym funkcjonowaniu biskupa diecezji cieszyńskiej. Zakłada ona, że bp Adrian Korczago nie będzie łączył funkcji proboszcza parafii w Goleszowie z obowiązkami biskupa diecezji. Propozycja ta była realizacją uchwały synodu diecezjalnego z 9 marca 2019 roku. W dyskusji synodałowie omówili różne aspekty takiej zmiany. Wskazywano na potrzebę nowego spojrzenia na służbę biskupa w diecezji cieszyńskiej. W głosowaniu 79 synodałów było za przyjęciem uchwały, 1 osoba była przeciw, 5 się wstrzymało od głosu. Uchwała wejdzie w życie po złożeniu przez bpa Adriana Korczago rezygnacji z pełnienia funkcji proboszcza parafii w Goleszowie i pisemnej zgody na dokonanie zmiany w funkcjonowaniu biskupa diecezjalnego.Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie budżetu diecezji na 2021 rok, który uwzględnia finansowe zmiany wprowadzone przez wcześniej przyjętą uchwałę.

Na zakończenie obrad przekazano także ogłoszenia dotyczące bieżącej sytuacji w diecezji. Synod zakończono modlitwą.

O synodach w pozostałych diecezjach można przeczytać: Obradowały synody diecezjalne cz. 1 oraz cz. 2

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2021