miniatura

– kolejna sesja Synodu Kościoła przez Internet

W związku z trwającą pandemią po raz kolejny najwyższa władza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – Synod Kościoła – obradowała przez platformę do wideokonferencji. Synodałowie spotkali się 23 i 24 kwietnia 2021 roku. Obrady prowadził prezes ks. Adam Malina.

Wiosenna sesja Synodu Kościoła była tradycyjnie poświęcona podsumowaniu poprzedniego roku. Delegaci wcześniej otrzymali sprawozdania. W związku z trybem obrad biskup Kościoła Jerzy Samiec przedstawił tylko główne punkty swojego sprawozdania. Podobnie uczynił prezes synodu ks. Adam Malina, który szczególnie wskazał na dotychczasowe dokonania zespołu ds. urzędu kościelnego. Członkowie Synodu Kościoła w głosowaniu przyjęli sprawozdania biskupa Kościoła, prezesa synodu oraz komisji synodalnych.

Następnie wiceprezes konsystorza Adam Pastucha przedstawił prace konsystorza w 2020 roku oraz złożył sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Po dyskusji, na wniosek komisji rewizyjnej, synodałowie udzielili konsystorzowi absolutorium za działalność w 2020 roku. O swojej działalności w minionym roku, we wcześniej złożonych sprawozdaniach, poinformowały synodałów także diecezje, duszpasterstwa środowiskowe i instytucje kościelne.

Praktycznie we wszystkich sprawozdaniach pokazywano, przed jakimi wyjątkowymi wyzwaniami stawały w 2020 roku różne struktury kościelne, jak wiele wysiłku potrzeba było na zmianę sposobu działania w czasie pandemii. Wskazywano też na nowe doświadczenia i umiejętności, jakie trzeba było szybko zdobywać, gdy wiele działań kaznodziejskich, duszpasterskich i katechetycznych w krótkim czasie trzeba było przenieść do Internetu. Pojawiały się też pytania, jak zmieni się służba Kościoła po doświadczeniach roku 2020, bo powrót do stanu tak zwanej „normalności” sprzed roku jest już niemożliwy.

W trakcie sobotniej sesji przedpołudniowej synodałowie spotkali się z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL): sekretarzem generalnym ks. Martinem Junge i sekretarzem ds. Europy ks. Ireneuszem Lukasem. Celem było bliższe zapoznanie członków synodu z ŚFL i omówienie przygotowań do XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w 2023 roku, które odbędzie się w Krakowie. Ta część obrad odbyła się po polsku i angielsku.

Ks. Martin Junge w pierwszej części swojej prezentacji przedstawił zadania i priorytety ŚFL, a w drugiej omówił rolę Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Pokazał, jak istotne jest bycie we wspólnocie. Federacja daje okazję, by zobaczyć luteranizm w szerszej, globalnej perspektywie i razem pracować na rzecz jedności ciała Chrystusa. Powiedział, że wspólnota jest nam dana od Boga, ale także jest zadaniem. Wymaga pracy, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Podkreślił, jak ważne jest to, że w ŚFL słyszalny jest głos mężczyzn, kobiet i młodzieży oraz podkreślił, że obecność młodych w gremiach decyzyjnych odnowiła oblicze wspólnoty. Wskazał, że Zgromadzenie Ogólne daje możliwość odkrycia, co to znaczy być Kościołem, czym jest luterańska tożsamość i jak różnorodna jest wspólnota. Pozwala też wzajemnie się wzmacniać.

Druga część sobotnich obrad poświęcona była rozpatrzeniu nadesłanych wniosków. Z uwagi na pandemię Synod Kościoła przedłużyło jeden rok kadencję władz Diakoni Polskiej – prezesa oraz dyrektor generalnej. Wprowadzono przepisy regulujące działania władz w czasie niemożności pełnienia służby przez proboszczów parafii, na przykład w czasie ich choroby. Utworzono fundusz rozwojowy Kościoła. W kolejnym głosowaniu członkowie synodu podjęli uchwałę o uporządkowaniu przepisów o używaniu strojów liturgicznych i służbowych przez duchownych. Między innymi od 1 maja 2021 roku diakoni będą mogli używać togi i befek, tak jak pozostali duchowni. Synodałowie zdecydowali, że tematy trzech kolejnych lat 2022-2024 będą związane z hasłem XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL – Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja

Postanowiono też rozpocząć szczegółowe prace w komisjach synodalnych nad innymi zgłoszonymi wnioskami. Tak oceniony i opracowany będzie wniosek komisji kobiet o ordynację kobiet na księży. Taką drogę przejdą wnioski złożone przez różne podmioty o wprowadzenie zasiłków macierzyńskich i ojcowskich dla duchownych. Komisje pracować będą też nad wnioskami o uregulowanie procedur członkostwa w synodach diecezjalnych oraz o ujednoliceniu wyborów proboszcza i biskupa.

Jesienna sesja zaplanowana jest od 15 do 17 października 2021 r. Sposób obrad będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej.

„Zwiastun Ewangelicki” 9/2021