miniatura

Dnia 22 lutego 2021 r. odbyła się wirtualna inauguracja nowego projektu, opartego na doświadczeniu dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Powołano do życia Wspólnotę Sumienia – Koalicję Wzajemnego Szacunku. To grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości. Stawia sobie ona za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Jednocześnie chce wzywać do poszanowania ludzkiej godności.

W skład grupy wchodzą osoby należące do trzech religii – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu – oraz liderzy organizacji mniejszościowych: bp Jerzy Samiec (biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), imam Rafał Berger (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej), Ewa Jóźwiak (prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego), rabinka Małgorzata Kordowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie), prof. Stanisław Krajewski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący ze strony żydowskiej), mufti Tomasz Miśkiewicz (Mufti Muzułmański w RP), Zbigniew Nosowski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej), ks. prof. Henryk Paprocki (Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku), dr Sebastian Rejak (p.o. dyrektora American Jewish Committee Central Europe), rabin Michael Schudrich (Naczelny Rabin RP), prof. Agata Skowron-Nalborczyk (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, współprzewodnicząca ze strony katolickiej), ks. Andrzej Szostek (były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Podczas wirtualnej inauguracji członkowie Wspólnoty Sumienia przypomnieli, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci byliśmy świadkami mordów na masową skalę: w Kambodży, Timorze Wschodnim, Jugosławii, Darfurze. Wspomniano także o czystkach etnicznych wobec narodu Rohindża i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanej na mniejszości ujgurskiej w Chinach. Podkreślono, że masowe zbrodnie zawsze wyrastają na glebie nienawiści i zobowiązano się przeciwstawiać się pogardzie, agresji i przejawom przemocy fizycznej wobec jednostek i całych grup ze względu na ich tożsamość.

Podczas inauguracji Wspólnota Sumienia opublikowała swoje pierwsze oświadczenie podpisane przez wszystkich członków. W obliczu pandemii COVID-19 podkreślają oni, że konieczne jest przestrzeganie zaleceń lekarzy i instytucji powołanych do zwalczania epidemii. W ich przekonaniu szczepienia są najbardziej racjonalnym aktem odpowiedzialności wobec samego siebie i bliźnich.

Deklaracja  Wspólnoty  Sumienia

  1. Tworzymy Wspólnotę Sumienia – Koalicję Wzajemnego Szacunku jako wolni ludzie dobrej woli. Wywodząc się z różnych wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, chcemy, aby nasz głos wyrażał jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela.
  2. Swoje zaangażowanie w Koalicję Wzajemnego Szacunku opieramy na doświadczeniu własnej wspólnoty oraz na wartościach, które są naszym dziedzictwem. Podkreślamy jednocześnie fakt, iż wiele z tych wartości nas łączy i każe nam mówić jednym głosem w sprawach dla nas istotnych.
  3. Nasza współpraca opiera się na wzajemnym poszanowaniu tożsamości wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, do których należymy, oraz na szacunku dla godności każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy.
  4. Deklarujemy chęć zajmowania wspólnego stanowiska w sprawach, które uznamy za ważne dla naszych społeczności i dla całego społeczeństwa naszego kraju. Tak rozumiemy naszą rolę i odpowiedzialność jako osób darzonych zaufaniem wspólnot, którym służymy, i środowisk, z których się wywodzimy. Tak rozumiemy także nasze powołanie do poszukiwania tego, co łączy.
  5. W naszym zaangażowaniu we Wspólnotę każda i każdy z nas kieruje się własnym sumieniem, działa w zgodzie z własnymi przekonaniami i w poszanowaniu dla przekonań tych, z którymi tę Wspólnotę współtworzymy.
  6. Naszym celem jest przeciwdziałanie czynom i mowie nienawiści, z jakimi wciąż spotykamy się w różnych sferach życia społecznego, oraz wspieranie wysiłków na rzecz dialogu, porozumienia, wzajemnego szacunku i budowania wspólnoty mimo różnic. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wrażliwość na drugiego człowieka i poszanowanie jego godności. Inność nie może wykluczać, nie może być powodem poniżania czy dyskryminacji. Każdy człowiek jest w pewnym sensie inny i niepowtarzalny – i zasługuje na nasz szacunek oraz solidarność.
  7. Wspólnota ma formułę otwartą i jest oparta na zasadzie równości. Są wśród nas zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby świeckie oraz duchowne. Pełnimy różne funkcje, lecz każda i każdy z nas w swoim sumieniu decyduje o podpisaniu wspólnego stanowiska.
  8. Tworząc Koalicję Wzajemnego Szacunku, chcemy powiedzieć wszystkim naszym współobywatelom, że demokracja potrzebuje sumienia. Ludzie sumienia – potrafiący wybierać dobro i odróżniać je od zła – to najważniejszy kapitał społeczny. Być człowiekiem sumienia to wymagać najpierw od samego siebie.

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2021