miniatura

Diecezja katowicka

W sobotę 20 marca 2021 r. odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Długo rozważano, w jakiej formie ma się odbyć – czy stacjonarnie w katowickim kościele, czy jednak zdalnie. W świetle najnowszych obostrzeń rada diecezjalna zdecydowała o przeprowadzeniu posiedzenia za pomocą platformy do wideokonferencji. Mimo obaw o frekwencję, udział w obradach wzięło 75 z 92 członków synodu, w trybie hybrydowym, ponieważ, w niektórych parafiach część synodałów zebrała się na plebaniach i uczestniczyła w posiedzeniu wraz z duchownymi zachowując reżim sanitarny.

Obrady synodu rozpoczęły się rozważaniem Słowa Bożego, które wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula, proboszcz parafii w Golasowicach. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczy. Przyjęto sprawozdania z ubiegłorocznej działalności biskupa diecezji oraz rady diecezjalnej i obu tym organom władz diecezjalnych udzielono absolutorium. Przedstawione zostały również sprawozdania komisji diecezjalnych oraz duszpasterstw środowiskowych, w tym: wojskowego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Diecezja mazurska

Synod Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obradował 20 marca 2021 r. w formie online. Obrady rozpoczęto rozważaniem ks. radcy Tomasza Wigłasza. Starotestamentowe biblijne hasło dnia stało się wyznacznikiem kierunku, w którym Kościół diaspory powinien kroczyć. Mimo bied i trosk, które nam towarzyszą, mamy iść naprzód w służbie Pana Kościoła – takie było jego przesłanie.

Ślubowanie złożył nowy członek synodu ks. Bartłomiej Polok. Podsumowano rok 2020, który był dla diecezji mazurskiej bardzo trudny, ale też obfitował w wydarzenia, które w większości przebiegły w formie online. W sprawozdaniu z życia diecezji biskup diecezjalny Paweł Hause poruszył najważniejsze zagadnienia dotyczące minionego roku, m.in. problemy finansowe w parafiach związane ze zmniejszoną ofiarnością. Paradoksalnie część parafii odnotowała bardzo dobry sezon turystyczny. Postępowały rozbudowa centrum parafialnego w Ostródzie oraz budowa nowej kaplicy w Białymstoku. Dni Ewangelizacji w Mrągowie odbyły się w formie hybrydowej. Wspomniano duchownych i świeckich związanych z Mazurami, którzy odeszli do Pana w 2020 roku: bpa Janusza Narzyńskiego i bpa Jana Szarka, ks. Alfreda Figaszewskiego, ks. Lucjana Steinhagena oraz prof. Janusza T. Maciuszkę. Mówiono o trudnej sytuacji zdrowotnej duchownych i świeckich, którzy przeszli COVID-19 oraz o ograniczeniach zdalnej nauki religii i uczestnictwa w nabożeństwach poprzez transmisje internetowe i telewizyjne. Wyrażono radość z ukazania się ważnych pozycji dotyczących diecezji, m.in. Kalendarium diecezji mazurskiej 1954- 1991 bpa Rudolfa Bażanowskiego oraz Zanik ludu mazurskiego Janusza Małłka.

Głosowania nad sprawozdaniami i preliminarzami niemal jednogłośnie wyraziły poparcie dla rady diecezjalnej. Udzielono jej absolutorium i przyjęto najważniejsze wytyczne na rok 2021.

Przedstawione zostały plany i zamierzenia wydarzeń i spotkań parafialnych, diecezjalnych, a także ogólnokościelnych, m.in.: Walny Zjazd Delegatów BPGA w Mikołajkach, Dni Ewangelizacji i Diecezjalne Dni Kościoła. Mówiono o konieczności myślenia o przyszłości w kontekście zmniejszonej frekwencji i niewystarczającego zabezpieczenia finansowego niektórych parafii. Cieszy fakt, że niektóre parafie poszerzają działalność diakonijną.

Wyrażona została nadzieja na jak najszybsze spotkanie w realnej rzeczywistości, ponieważ nic nie zastąpi żywego kontaktu z drugim człowiekiem oraz społeczności, poczucia więzi i bezpośredniego przeżywania wspólnoty. Podczas sesji zaproponowane zostało nowe logo związane z Dekadą Reformacji na Mazurach.

P.H.

Diecezja wrocławska

Dnia 20 marca 2021 r. odbyły się obrady 12 sesji VI Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne synodałowie nie mogli spotkać się osobiście, korzystając z gościnności jednej z parafii lub Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Podobnie jak większość podobnych zgromadzeń, obrady synodu diecezjalnego przeniesione zostały do Internetu, na platformę do wideokonferencji.

Przyjęto sprawozdania biskupa diecezji, duszpasterza młodzieży, duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego, duszpasterza więziennego oraz komisji diakonijnej. Podobnie jak rok wcześniej, sprawozdanie biskupa zaprezentowane zostało w formie filmu i zrobiło na synodałach duże wrażenie. Można je zobaczyć na YouTubie na kanale Diecezja Wrocławska KEA.

W dalszych głosowaniach synod przyjął sprawozdanie finansowe diecezji za rok 2020 oraz preliminarz budżetowy na rok 2021, a radzie diecezjalnej udzielono absolutorium.

Diecezja cieszyńska

Synod Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego był zaplanowany na 20 marca w kościele Jezusowym w Cieszynie, ale ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną został odwołany. Obecnie jest zaplanowany na 22 maja 2021 r.

O synodach w pozostałych diecezjach można przeczytać: Obradowały synody diecezjalne cz. 2 oraz cz.3

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2021