a1

Rada Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) ogłosiła w lutym 2021 r., że wybrała do prezydium ks. Marcina Brzóskę, proboszcza parafii ewangelickiej w Cieszynie.

Wybory uzupełniające na wakujące trzecie miejsce stały się konieczne po rezygnacji Gottfrieda Lochera (Ewangelicki Kościół Szwajcarii) w połowie 2020 r. W radzie pozostali prof. dr Miriam Rose z Niemiec i dr. Johna Bradbury z Wielkiej Brytanii. Rada WKEE zatwierdziła wybór Johna Bradbury’ego na stanowisko przewodniczącego prezydium, które objął tymczasowo latem 2020 r.

Wcześniej, podczas Zgromadzenia Ogólnego WKEE w 2018 r. ks. Marcin Brzóska został wybrany do Rady WKEE, w której w latach 2007-2012 pełnił funkcję zastępcy członka Rady. Jest zaangażowany między innymi w proces roboczy Konsekwencje przynależności do kościelnej wspólnoty

 

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (do 2003 r. zwana Leuenberską Wspólnotą Kościołów), z siedzibą we Wiedniu, zrzesza 95 europejskich Kościołów protestanckich. Została założona 1 października 1974 r. w związku z podpisaniem Konkordii leuenberskiej – dokumentu ekumenicznego umożliwiającego wprowadzenie wspólnoty Stołu Pańskiego i ambony pomiędzy Kościołami luterańskimi, reformowanymi i ewangelicko-unijnymi w Europie. Obecnie skupia Kościoły luterańskie, reformowane, waldensów i ewangelicko-unijne, które podpisały Konkordię, oraz siedem Kościołów metodystycznych (na drodze odrębnego porozumienia). 

Zgromadzenie Ogólne odbywa się co sześć lat. Pomiędzy nimi pracami kieruje rada złożona z 13 członków i ich zastępców.

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2021