miniatura

Jak co roku, wiosenna sesja Synodu Kościoła była zaplanowana na tydzień po Wielkanocy. Niestety w 2020 roku rada synodalna była zmuszona do zmiany tego terminu. Po rozważeniu wszystkich ograniczeń i możliwości czasu pandemii zdecydowano się na sesję w formie telekonferencji przy pomocy platformy internetowej. Już wcześniej, praktycznie od marca, różne władze kolegialne Kościoła właśnie w ten sposób obradowały.

W sobotę, 20 czerwca 2020 r. synodałowie zamiast udać się w podróż do Warszawy, zasiedli przed swoimi komputerami. Było to praktycznie już drugie spotkanie, bo wcześniej we wtorek, odbyło się spotkanie szkoleniowe. Wtedy uczestnicy poznali możliwości platformy do telekonferencji internetowej oraz sprawdzono różne możliwości systemu do głosowań. Podstawowym zadaniem wiosennej sesji Synodu Kościoła jest zawsze podsumowanie minionego roku. Tym razem doszły jeszcze inne punkty, które regulowały funkcjonowanie Kościoła w czasach pandemii, gdy nie ma możliwości spotykania się oraz przeprowadzania większych zgromadzeń w parafiach.

W poprzedzającym obrady tygodniu synodałowie mogli zapoznać się z udostępnianymi sukcesywnie materiałami. Były to sprawozdania władz kościelnych, komisji synodalnych, instytucji kościelnych, a także projekty uchwał i wnioski. Na początku Synod Kościoła zatwierdził wykładnię rady synodalnej umożliwiającą podejmowanie uchwał przez władze kościelne, a także inne gremia kościelne za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto podjęto uchwałę o zmianie w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym zagrożeń epidemicznych, dopuszczalne jest przesunięcie terminu wyborów. Zgody na przesunięcie terminu wyborów na szczeblu parafialnym lub diecezjalnym udziela właściwa kościelna władza przełożona. W pozostałych przypadkach uchwałę o przesunięciu wyborów podejmuje rada synodalna wspólnie z konsystorzem. Zgoda na przesunięcie terminu wyborów oznacza równocześnie odpowiednie przedłużenie kadencji.

Następnie została przeprowadzona procedura podsumowania roku 2019. Jej zakończeniem było udzielenie, w głosowaniu, konsystorzowi absolutorium za ubiegły rok. Synodałowie zdecydowali też o wprowadzeniu korekt w budżecie Kościoła na 2020 rok. Związane to było m.in. ze zwiększeniem funduszu wsparcia dla parafii.

Synod uchwalił, że rok 2021 będzie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Rokiem tożsamości luterańskiej. Biskup Kościoła Jerzy Samiec i Jerzy Sojka, członek rady ŚFL, przekazali informację o przygotowaniach do XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w 2023 roku w Krakowie.

Jesienna sesja Synodu Kościoła odbędzie się w dniach 16-18.10.2020 r. 

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2020