miniatura

W dniach 10-16 czerwca 2020 r. obradował online Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej. W tym czasie przyjęto hasło 13. Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które odbędzie się w Krakowie 13-19 września 2023 r. Temat – „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” – zaczerpnięto z Listu do Efezjan 4,4. Został zaproponowany przez Komitet Planowania Zgromadzenia (APC), któremu przewodniczy bp Tamás Fabiny z Węgier. Ma on głębokie korzenie biblijne i kładzie wyraźny nacisk na jedność jako wspólne powołanie. Uosabia koncepcję solidarności, wzajemności i współpracy, podkreślając jedność w różnorodności. Niesie przesłanie nadziei zakorzenione w Chrystusie, które zostało uznane za ważne dla dzisiejszego świata. Wreszcie, temat ten odnosi się do Ducha Świętego, który ma wyraźne powiązania z trwającymi procesami teologicznymi dotyczącymi luterańskiej tożsamości i dialogów ekumenicznych, które zwracają szczególną uwagę na działanie Ducha Świętego w życiu Kościoła.

Bp Jerzy Samiec na Twitterze skomentował wybór tematu: „Nadzieja jest jednym z kluczowych żywiołów Ewangelii. Chrystus daje nadzieję, więcej, On sam jest Nadzieją w życiu i śmierci. Nasz reformator Marcin Luter mówił, że działanie chrześcijan w świecie motywowane jest nadzieją. Cieszę się, że tematem 13. Zgromadzenia Ogólnego @lutheranworld są słowa »Jedno Ciało, jeden Duch i jedna nadzieja« ukazujące wspólnotę i nadzieję – to wszystko łączy Duch Święty, który wpisuje Ewangelię w nasze serca”.

Wybrano także trzy główne tematy, na których skoncentruje się Zgromadzenie Ogólne w 2023 roku. Będą to: świętowanie wspólnoty wiary – w różnych kontekstach i kulturach; wzajemne wzbogacanie się poprzez wspólną refleksję i poznanie; a także wspólne podejmowanie decyzji zgodnie z mandatem ŚFL. Ponadto zgromadzenie będzie miało szczególne zadanie, jakim jest wsparcie Kościołów członkowskich w rozumieniu kontekstu funkcjonowania Kościołów, które składają świadectwo w sytuacji bycia mniejszością.

Ze względu na obecną pandemię i jej skutki oraz zaangażowanie ŚFL w zmniejszenie tzw. śladu ekologicznego, czyli wskaźnika zużycia zasobów naturalnych, zdecydowano o zmniejszeniu liczby uczestników w 2023 roku. Każdy Kościół, który jest członkiem ŚFL będzie reprezentowany przez co najmniej jednego, a maksymalnie siedmiu delegatów, w zależności od wielkości Kościoła. Zostanie także zachowana równowaga między kobietami i mężczyznami oraz 20% delegatów będzie reprezentowało młodzież.

na podstawie: www.lutheranworld.com

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2020