miniatura

Diecezja cieszyńska

W parafii w Bielsku (Bielsko-Biała) 7 marca 2020 r. odbyła się VII sesja VI kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Synod rozpoczęto nabożeństwem spowiednio-komunijnym prowadzonym przez bpa Adriana Korczago. Następnie synodałowie przenieśli się do budynku Augustany.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, bp Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności diecezji w 2020 roku. Synod zatwierdził sprawozdanie biskupa oraz sprawozdania komisji młodzieżowej, chórów i orkiestr, ewangelizacyjno-misyjnej, kobiet, edukacji religijnej, kapelanów szpitalnych, duszpasterza więziennego, duszpasterza niesłyszących oraz metodyka nauczania lekcji religii.

Sprawozdanie finansowe diecezji za 2019 rok zaprezentował kurator diecezji Tomasz Bujok, a Jan Machalica zreferował sprawozdanie komisji rewizyjnej. Synod zatwierdził sprawozdanie finansowe, a na wniosek komisji rewizyjnej udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2019. Ponadto znowelizowano preliminarz budżetowy na rok 2020.

Podczas obrad synodałowie dyskutowali także o zagrożeniu koronawirusem i związanych z tym sposobach dystrybucji Sakramentu Ołtarza. Wielu uczestników dyskusji postulowało, by nie korzystać ze wspólnego kielicha w tradycyjnej postaci, lecz wykorzystać małe kielichy. Zwracano uwagę na odpowiedzialne przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej, a także sugerowano, by w przypadkach wyraźnych objawów ostrej infekcji parafianie pozostali w domach i uczestniczyli w nabożeństwach transmitowanych przez Internet oraz nabierali sił, by po wyzdrowieniu mogli wrócić do społeczności nabożeństwowej w parafiach.

Diecezja wrocławska

We Wrocławiu 7 marca 2020 r. obradował synod diecezji wrocławskiej. Na swojej IX sesji przyjął sprawozdania biskupa diecezji, duszpasterzy: młodzieżowego, ewangelizacyjno-misyjnego, więziennego oraz komisji diakonijnej.

Obrady rozpoczęto nabożeństwem w kościele Opatrzności Bożej, a następnie odbywały się w sali parafialnej. Sprawozdania prezentowane były w większości w formie filmów lub prezentacji multimedialnych, co podniosło atrakcyjność przekazu. Gratulacje z okazji 5-lecia służby złożyli biskupowi Waldemarowi Pytlowi przedstawiciele rady diecezjalnej. Synod powitał diakon Martę Zachraj-Mikołajczyk, która z dniem 1 lutego rozpoczęła służbę w diecezji wrocławskiej.

W głosowaniach synod przyjął sprawozdanie finansowe diecezji z działalności kultowej za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy na rok 2020. Radzie diecezjalnej udzielono absolutorium. Biskup przypomniał, aby duchowni udzielali Komunii Świętej zgodnie z przekazanymi zaleceniami z uwagi na zagrożenia wynikające z epidemii koronawirusa. Zachęcano również do przekazywania 1% na organizacje pożytku publicznego.

Obrady w diecezji wrocławskiej

Diecezja mazurska

Siódma sesja VI synodu diecezji mazurskiej odbyła się 7 marca 2020 r. w Mikołajkach. Tradycyjnie obrady rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym, które poprowadził biskup diecezjalny Paweł Hause i ks. Bogusław Juroszek, miejscowy proboszcz. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił obecny na obradach biskup Kościoła Jerzy Samiec.

Podczas nabożeństwa wprowadzono w urzędowanie nowego duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego, którym został ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku, oraz ks. Łukasza Stachelka z Olsztyna – nowego duszpasterza więziennego. Oboje zastąpili na tych stanowiskach emerytowanego ks. Piotra Mendrocha.

Po wspólnej modlitwie rozpoczęto obrady w sali parafialnej. Dyskutowano nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniami merytorycznymi biskupa oraz duszpasterstw środowiskowych. Informację o swoich działaniach przekazali kapelani Wojska Polskiego i Straży Granicznej. Synod przyjął także preliminarz na rok 2020 oraz dyskutował o planach i zamierzeniach na kolejny rok. W tej części obrad głos zabrał biskup Kościoła.

XWP

Synody diecezji katowickiej, pomorsko-wielkopolskiej i warszawskiej na razie nie odbyły się ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.  

 

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2020