miniatura

– działania grupy Lublin Ekumeniczny

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie od trzech lat tworzy wraz z innymi lubelskimi parafiami oraz instytucjami nauki i kultury zespół o nazwie Lublin Ekumeniczny. Celem działalności tej grupy jest promocja wielowyznaniowej i wielokulturowej tradycji Lublina, integracja członków różnych wspólnot wyznaniowych i religijnych miasta, województwa oraz budowanie obrazu Lublina jako miasta dialogu ekumenicznego i zgody religijnej.

Z inicjatywy zespołu zorganizowano m.in. I Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny Lublin – miasto zgody religijnej, który upamiętniał trzy rocznice: 700-lecie otrzymania przez Lublin praw miejskich, 500 lat Reformacji oraz 100. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2017). Oprócz tego – całoroczny program Lublin – miasto zgody religijnej. W stulecie odzyskania Niepodległości 1918–2018 (2018).

Na program w 2019 roku Lublin Ekumeniczny 2019. Ku jedności. 450 lat Unii Lubelskiej (1569–2019), koordynowany przez lubelską parafię luterańską, złożyły się takie wydarzenia jak: comiesięczne nabożeństwa w kościołach ewangelicko-augsburskim, rzymskokatolickim, polskokatolickim, adwentystycznym, zielonoświątkowym, prawosławnym, a także cykl debat poświęconych problematyce jedności i wolności religijnej. Odbyła się także interdyscyplinarna konferencja naukowa In verietate Concordia – unie w służbie jedności oraz festiwal organowy Ewangelicka 1. Grupa wydała również publikacje: Ekumeniczną postyllę oraz O niepodległości ekumenicznie. Każde z wydarzeń kończyło się spotkaniem uczestników i słuchaczy połączonym z poczęstunkiem.

Wśród zaproszonych do Lublina gości w ubiegłym roku znaleźli się przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – naukowcy, duchowni, ludzie kultury i sztuki. Bp Jan Cieślar wziął udział w nabożeństwie inaugurującym program w bazylice oo. dominikanów (27.02.2019); mgr teol. Renata Makula wygłosiła kazanie w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i uczestniczyła w ekumenicznej debacie z żonami duchownych pt. Małżeńska jedność z duchownym (27.03.2019); ks. prof. Marek Jerzy Uglorz wygłosił kazanie w lubelskiej archikatedrze, a także wziął udział w ekumenicznej debacie o jedności inspirowanej nauczaniem Jana Pawła II (24.04).

Debata Małżeńska jedność z duchownym, (od lewej): R. Makula (lut.), K. Krok (adw.), U. Wółkiewicz (ziel.), M. Czyrynda-Koleda (praw.), A. Bieńkowska i ks. prof. S. Pawłowski

Z kolei w debacie o Biblii ekumenicznej (29.05.2019) Kościół ewangelicki reprezentowali prof. Kalina Wojciechowska (ChAT), dr Dariusz Bruncz i Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego. Jolanta Szafrańska reprezentowała Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lublinie w ekumenicznej debacie świeckich liderów z różnych Kościołów chrześcijańskich Czy duchowni są nam jeszcze potrzebni? (25.09.2019); prof. Jerzy Sojka (ChAT), dr Łukasz Barański oraz dr Ewa Jóźwiak wzięli udział w ewangelickiej debacie inspirowanej nauczaniem ks. Marcina Lutra oraz innych reformatorów (31.10.2019); Marta Malina jako liderka zespołu wokalnego z parafii w Katowicach-Szopienicach podzieliła się swoją refleksją podczas spotkania z liderami chrześcijańskich zespołów muzycznych pt. Muzyka tworzy jedność; Natalia Zanni-Lewandowska zaś omówiła zwyczaje ewangelickie w debacie ekumenicznej Adwent w różnych tradycjach chrześcijańskich (18.12.2019); podczas konferencji wykład wygłosił też prof. Janusz T. Maciuszko (ChAT).

Debata Czy duchowni są nam potrzebni?, od lewej: pastor R. Hacker, J. Szafrańska, A. Czerewacka, dr A. Saj, ks. prof. S. Pawłowski

Lubelska grupa ekumeniczna stawia przed sobą kolejne wyzwania. W bieżącym roku będzie realizowany projekt pt. Lublin ekumeniczny 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie. W ramach przedsięwzięcia zaplanowane są m.in. debaty o dialogu, jedności, zaangażowaniu świeckich w dzieło ekumeniczne, koncerty klasycznej i współczesnej muzyki chrześcijańskiej oraz konferencja naukowa. Wydarzeniom tym mają towarzyszyć nabożeństwa. Inicjatywa ta będzie dobrym przygotowaniem do II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego Jerozolima i Lublin – miasta dialogu 2021, który odbędzie się w roku 2021 w Jerozolimie.

Chór ewangelicki z Lublina w kościele oo. dominikanów

Informacje na stronie www.ekumeniznlublin.pl lub www.facebook.com/lublinekumeniczny

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2020