miniatura

Słowacja

Dnia 2 lutego 2020 roku w kościele ewangelickim w Preszowie na Słowacji wprowadzono w urzędowanie nowego biskupa Dystryktu Wschodniego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji – ks. Petera Mihoča. W uroczystości wziął udział biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago.

Ks. Peter Mihoč został wybrany na urząd biskupa w związku z końcem drugiej kadencji dotychczasowego biskupa Slavomíra Sabola, który obejmie teraz jedną z parafii dystryktu wschodniego (diecezji). Wprowadzenia dokonał biskup generalny Ivan Eľko. Bp Adrian Korczago wspólnie z pozostałymi biskupami, zgodnie z apostolskim zwyczajem modląc się kolejno nakładali ręce na wprowadzanego biskupa.

W uroczystości wzięli udział biskupi ewangeliccy z różnych krajów Europy oraz przedstawiciele m.in. Koś­cioła Rzymskokatolickiego, Greckoka­tolickiego i Prawosławnego. Wprowa­dzenie poprzedzone zostało spotkaniem z zagranicznymi gośćmi, w trakcie którego zaprezentowano działalność diecezji ze szczególnym uwz­ględ­nie­niem przedsięwzięć edukacyjnych.

Podczas spotkania po nabożeństwie biskup Korczago w imieniu własnym oraz bpa Pawła Anweilera podziękował za wieloletnią współpracę dotychczasowemu zwierzchnikowi dystryktu. Przypomniał, że zwieńczeniem wspólnie zorganizowanych wydarzeń było odsłonięcie w Cieszynie w 2019 roku tablicy poświęconej słowackim działaczom narodowym.

Złożył także gratulacje nowemu biskupowi, życząc mu, by był autentyczny, potrafił odnajdywać właściwe słowa we właściwym czasie i by jednoczył swój Kościół. Wskazał także na dotychczasowe zaangażowanie nowego biskupa związane z tłumaczeniem na język słowacki adwentowe­-go kalendarza wydawanego przez Wydawnictwo Augustana.

Bp Peter Mihoč urodził się 26 grud­nia 1978 roku. W 2002 roku został ordynowany na ewangelickiego duchownego. Służył w parafiach w Barejovie i Liptovskim Hradoku, od 2009 roku pełnił funkcję tajomnika (radcy tej diecezji).

ks. Peter Mihoč

Niemcy

W piątek 7 lutego 2020 roku w miej­scowości Wiehl w Niemczech odbyło się pożegnanie długoletniego superintendenta Okręgu Kościelnego An der Agger ks. Jürgena Knabe oraz wprowadzenie w urząd nowego superintendenta – ks. Michaela Brauna.

Ks. Jürgen Knabe był superin­ten­den­tem w latach 2001-2020. Za jego kadencji w 2002 roku Diecezja Cieszyńska i Okręg Kościelny An der Agger podpisały w Skoczowie umowę partnerską, co przełożyło się na intensywną współpracę w ramach konferencji duchownych, wymiany chórów oraz zespołów młodzieżowych. W ostatnim czasie delegacja diecezji uczestniczyła w obchodach 500 lat Re­formacji w Gummersbach we wrześniu 2017 roku, natomiast przedstawiciele niemieckiej strony odwiedzili Polskę w październiku 2017 roku.

Uroczystość pożegnania odchodzącego i wprowadzenie nowego superintendenta prowadził bp Manfred Rekowski z Ewangelickiego Kościoła Nadrenii, którego częścią jest Okręg Kościelny An der Agger. Diecezję cie­szyńską reprezentował bp Adrian Korczago.

Ks. sup. Michael Braun w wyborach w 2019 roku już w pierwszej turze otrzymał większość głosów potrzebną do objęcia stanowiska. Nowy super­intendent urodził się w 1969 roku, od 2004 roku był superintendentem Okrę­gu Kościelnego Oldenburg Münsterland, a wcześniej służył jako proboszcz parafii w Löningen i Lohne.

ks. Michael Braun

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2020