miniatura

Dnia 20 grudnia 2019 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina prze­kazał bp. Jerzemu Samcowi zaświadczenie o wybraniu go biskupem Kościoła na drugą kadencję. Dokonali tego członkowie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w dniu 12 października 2019 roku.

W związku z zapisami § 46 ust. 2 Re­gulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybór dotychczasowego biskupa Kościoła na zajmowane stanowisko powoduje, iż nie odbywa się ponowne wprowadzenie go w urzędowanie. Wręczenie tego dokumentu było ostatnim formalnym działaniem Synodu Kościoła w procedurze wyborczej, dzięki której bp Jerzy Samiec od dnia 6 stycznia 2020 roku rozpoczął swoją drugą, 10-letnią kadencję służby jako biskup Kościoła.

Prezes ks. Adam Malina przekazał również bp Jerzemu Samcowi zaproszenie do wygłoszenia kazania w czasie nabożeństwa rozpoczynającego wiosenną sesję Synodu Kościoła 17 kwietnia 2020 r.

W symboliczny sposób bp Jerzy Samiec rozpoczął swoją drugą kaden­cję odprawiając nabożeństwa 6 stycz­nia 2020 r. w dwóch niedużych parafiach w diasporze: w Żyrardowie i Rawie Mazowieckiej. Za podstawę kazania nie przyjął wyznaczonego na ten dzień fragmentu z Listu do Efezjan, ale tekst z Listu do Rzymian 1,16-17: „Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej”. W ten spo­sób nawiązał do nabożeństwa z 6 stycznia 2010 roku w koście­le ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie, gdzie rozpoczynał swoją pierwszą biskupią kadencję. Wtedy także w oparciu o ten tekst biblijny wygłosił kazanie.

W nabożeństwach oprócz miejscowych parafian uczestniczyli też najbliż­si współpracownicy bp. Jerzego Samca z biura konsystorza i kancelarii biskupa Kościoła.

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2020